akredytacja

SYSTEM AKREDYTACJI

System akredytacji Izby Coachingu określa standardy kwalifikacyjne niezbędne do świadczenia usług w obszarze coachingu. Izba Coachingu akredytuje coachów indywidualnych, superwizorów coachingu oraz programy szkoleniowe. Uzyskanie akredytacji coacha lub superwizora coachingu świadczy o spełnieniu wymagań i potwierdza profesjonalne przygotowanie zawodu. Akredytacja programu potwierdza jakość i zgodność procesu kształcenia ze standardami.

Dokument System Akredytacji Izby Coachingu (do pobrania).

UWAGA! 1 stycznia 2021 roku wszedł w życie Nowy System Akredytacji. W okresie przejściowym, do 31 marca 2021, możliwe jest aplikowanie zarówno według dotychczasowych jak i nowych kryteriów (z użyciem nowych formularzy aplikacyjnych). 

Akredytacja coachów indywidualnych

 
Wykształcenie i doświadczenie:
- studia wyższe magisterskie oraz dwa lata pracy*
- studia wyższe licencjackie oraz cztery lata pracy*
- szkoła średniej (matura) oraz siedem lat pracy*
* pracy w zarządzaniu ludźmi lub firmą, konsultingu, trenerstwie lub edukacji
 
Wykształcenie w zakresie coachingu:
- 125 godzin nauki
- w tym 60 godzin w ramach jednego kursy
 
Doświadczenie w zakresie coachingu:
- 90 godzin zegarowych coachingu
- 5 wielosesyjnych procesów coachingu
 
Superwizja pracy coachingowej:
15 godzin zegarowych
 
Własny proces coachingu:
- 6 godzin zegarowych
 
Rekomendacje superwizorów:
- 3 akredytowanych superwizorów w przypadku kursu akredytowanego
- 2 akredytowanych superwizorów w przypadku kursu nieakredytowanego
 
Nagranie sesji:
- w przypadku kursu nieakredytowanego
 
Opłaty uiszcza się przelewem na rachunek Izby Coaching na podstawie otrzymanej faktury. Opłata aplikacyjna pobierana jest przy składaniu aplikacji, natomiast opłata akredytacyjna po decyzji o przyznaniu akredytacji.
Opłaty zawierają weryfikację aplikacji, wydanie certyfikatu, zamieszczenie opisu sylwetki coacha na liście akredytowanych coachów na stronie www.
 
 
Coachówie z organizacji członkowskich:
- ukończony program akredytowany IC
- ukończony inny program
Coachówie z innych organizacji:
- ukończony program akredytowany IC
- ukończony inny program
łącznie
 
615
1291,5
 
984
1660,5
opłata aplikacyjna
 
246
492
 
369
738
opłata akredytacyjna
 
369
799,5
 
615
922,5
 
Ceny w PLN, zawierają 23% VAT
 
Celem ubiegania się o akredytację coacha należy złożyć aplikację.
Wydrukowany arkusz aplikacyjny należy podpisać odręcznie na każdej stronie, zeskanować wszystkie strony do jednego pliku w formacie .pdf i przesłać na adres:
komisja.akredytacji@ic.org.pl
Aplikację należy wysłać z adresu e-mail osoby aplikującej, który będzie służył do bezpośredniej korespondencji w sprawach procesu akredytacyjnego.
Szczegółowych informacji informacji udziela biuro Izby biuro@ic.org.pl
Doprecyzowanie wymagań znajduje się na stronie 26 Systemu akredytacji

Akredytacja superwizorów coachingu

Wykształcenie i doświadczenie:
- studia wyższe magisterskie oraz dwa lata pracy*
- studia wyższe licencjackie oraz cztery lata pracy*
- szkoła średniej (matura) oraz siedem lat pracy*
* pracy w zarządzaniu ludźmi lub firmą, konsultingu, trenerstwie lub edukacji
Doświadczenie w pracy z ludźmi:
- 5 lat pracy z w obszarze rozwijania potencjału drugiego człowieka (np. coaching, doradztwo, szkolenie, psychoterapia, zarządzanie lub przewodzenie zespołom, prowadzenie warsztatów rozwojowych)
Wykształcenie w zakresie coachingu:
- 125 godzin nauki
- w tym 60 godzin w ramach jednego kursy
Doświadczenie w zakresie coachingu:
- 200 godzin zegarowych coachingu
- 5 wielosesyjnych procesów coachingu
Doświadczenie w zakresie superwizji:
- 60 godzin zegarowych superwizji
- w tym min. 30 godzin superwizji indywidualnej
Superwizja pracy coachingowej:
- 15 godzin zegarowych
Interwizja pracy superwizyjnej:
- 10 godzin zegarowych
Własny proces coachingu:
- 6 godzin zegarowych
Rekomendacje superwizorów:
- 3 akredytowanych superwizorów w przypadku kursu akredytowanego
- 2 akredytowanych superwizorów w przypadku kursu nieakredytowanego
Nagranie sesji:
- w przypadku kursu nieakredytowanego
 
Opłaty uiszcza się przelewem na rachunek Izby Coaching na podstawie otrzymanej faktury. Opłata aplikacyjna pobierana jest przy składaniu aplikacji, natomiast opłata akredytacyjna po decyzji o przyznaniu akredytacji.
Opłaty zawierają weryfikację aplikacji, wydanie certyfikatu, zamieszczenie opisu sylwetki coacha na liście akredytowanych superwizorów coachingu na stronie www.
 
 
Coachówie z organizacji członkowskich:
Coachówie z innych organizacji:
łącznie
1230
1968
opłata aplikacyjna
246
418,2
opłata akredytacyjna
984
1549,8
 
Ceny w PLN, zawierają 23% VAT
 
Opłaty łączne za akredytację coacha i superwizora
 
 
Coachówie z organizacji członkowskich:
- ukończony program akredytowany IC
- ukończony inny program
Coachówie z innych organizacji:
- ukończony program akredytowany IC
- ukończony inny program
łącznie
 
1845
2644,5
 
2952
3628,5
opłata aplikacyjna
 
492
738
 
787,2
1156,2
opłata akredytacyjna
 
1353
1906,5
 
2164,8
2472,3
 
Ceny w PLN, zawierają 23% VAT
 
Celem ubiegania się o akredytację superwizora coachingu należy złożyć aplikację.
Wydrukowany arkusz aplikacyjny należy podpisać odręcznie na każdej stronie, zeskanować wszystkie strony do jednego pliku w formacie .pdf i przesłać na adres:
komisja.akredytacji@ic.org.pl
Aplikację należy wysłać z adresu e-mail osoby aplikującej, który będzie służył do bezpośredniej korespondencji w sprawach procesu akredytacyjnego.
Szczegółowych informacji informacji udziela biuro Izby biuro@ic.org.pl
Doprecyzowanie wymagań znajduje się na stronie 39 Systemu akredytacji

Akredytacja programów szkoleniowych

 
Zakres programu:
- Zgodność z definicją coachingu, kodeksem etycznym oraz kluczowymi kompetencjami Izby Coachingu
- Kształcenie w zdefiniowanych przez Izbę Coachingu obszarach zagadnień
 
Kadra:
- Dyr. merytoryczny programu posiada akredytację Izby Coachingu
 
 
Czas trwania:
- Min 125 godzin zegarowych kształcenia (tj. 167 godzin dydaktycznych)
- minimum 70% czasu obejmuje działania praktyczno – warsztatowe
 
 
Wymagania dot. zaliczenia:
- Przynajmniej dwie obserwowane sesje coachingu, z pisemną oceną poziomu biegłości kandydata
- Zaakceptowany sposób przeprowadzania i kryteriów zaliczenia egzaminu
- Wskazana ścieżka dalszego rozwijania kompetencji dla osób, które nie zaliczyły egzaminu
 
Zobowiązania formalne:
- Pisemne procedury dotyczące standardów kształcenia
- Program jest reklamowany wyłącznie jako program szkolenia coachów
- Treści, materiały i techniki wykorzystane w programie gwarantują przestrzeganie i spełnianie warunków umów, w szczególności praw autorskich
- Izba Coachingu w ramach Komisji ds. Akredytacji ma prawo do audytu zewnętrznego procesu kształcenia i programu
 
Opłaty uiszcza się przelewem na rachunek Izby Coaching na podstawie otrzymanej faktury. Opłata aplikacyjna pobierana jest przy składaniu aplikacji, natomiast opłata akredytacyjna po decyzji o przyznaniu akredytacji.
Opłaty zawierają weryfikację aplikacji, wydanie certyfikatu, zamieszczenie opisu programu na liście akredytowanych programów szkoleniowych  na stronie www.
 
 
Programy organizacji członkowskich:
Programy innych organizacji:
łącznie
3690
4920
opłata aplikacyjna
1230
1230
opłata akredytacyjna
2460
3690
 
Ceny w PLN, zawierają 23% VAT
 
Celem ubiegania się o akredytację programu szkoleniowych należy złożyć aplikację.
Wydrukowany arkusz aplikacyjny należy podpisać odręcznie na każdej stronie, zeskanować wszystkie strony do jednego pliku w formacie .pdf i przesłać na adres:
komisja.akredytacji@ic.org.pl
Aplikację należy wysłać z adresu e-mail osoby aplikującej, który będzie służył do bezpośredniej korespondencji w sprawach procesu akredytacyjnego.
Szczegółowych informacji informacji udziela biuro Izby biuro@ic.org.pl
Doprecyzowanie wymagań znajduje się na stronie 48 Systemu akredytacji

Przedłużenie akredytacji

 
Wymagania:
- Przeprowadzenie co najmniej 100 godzin coachingu, w tym minimum pięciu coachingów wielosesyjnych dowodzących umiejętności prowadzenia procesu coachingu
- Udział w łącznie w co najmniej 50 godzinach szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji dotyczących obszaru coachingu albo kompetencji coacha, także jako wykładowca lub trener, potwierdzony certyfikatami lub zaświadczeniami
- Odbycie 15 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej, w tym poddanie superwizji tematów z własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji i co najmniej 5 godzin z superwizorem akredytowanym w IC
- Dla wznawiających akredytację po przerwie rekomendacja od minimum jednego superwizora akredytowanego przez IC, wystawiona zgodnie ze standardami ustanowionymi przez IC, a oparta na minimum jednej sesji polegającej na obserwacji uczestniczącej prowadzenia procesu coachingu w ciągu ostatniego roku poprzedzającego wznowienie
- Przeprowadzenie 90 godzin zegarowych coachingu, w tym minimum pięć coachingów wielosesyjnych
- Zobowiązanie się do korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej w wymiarze 15 godzin w ciągu kolejnych pięciu lat, w tym poddanie superwizji tematów z własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji
 
Opłaty:
- opłata aplikacyjna w momencie złożenia aplikacji w wysokości: 200zł + VAT - członkowie IC, 300zł + VAT - pozostali.
- opłata akredytacyjna po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji w wysokości: 300zł +VAT - członkowie IC, 500zł + VAT - pozostali.
 
 
Ważność:
Akredytacja przedłużana jest na kolejne 5 lat, a przy wznawianiu akredytacji po przerwie przyznawana na 5 lat licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia aplikacji.
 
 
Arkusz aplikacyjny:
 
 
Wymagania:
- Przeprowadzenie co najmniej 100 godzin coachingu, w tym minimum pięć procesów coachingu wielosesyjnych dowodzących umiejętności prowadzenia procesu coachingu
- Udział w łącznie w co najmniej 50 godzinach szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji dotyczących obszaru coachingu albo kompetencji coacha, także jako wykładowca lub trener, potwierdzony certyfikatami lub zaświadczeniami
- Odbycie 15 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej, w tym poddanie superwizji tematów z własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji i co najmniej 5 godzin z superwizorem akredytowanym w IC
- Przeprowadzenie co najmniej 100 godzin superwizji coachingu, w tym minimum 20 godzin superwizji indywidualnych
- Udział w okresowych (raz na pół roku), organizowanych przez IC, spotkaniach dotyczących obszaru superwizji lub służących rozwijaniu kompetencji superwizora (interwizja, warsztaty rozwojowe)
- Dla osób wznawiających akredytację po przerwie rekomendacja od minimum jednego superwizora akredytowanego przez IC, wystawiona zgodnie ze standardami ustanowionymi przez IC, a oparta na minimum jednej sesji polegającej na obserwacji uczestniczącej prowadzenia procesu superwizji w ciągu ostatniego roku poprzedzającego wznowienie.
- Zobowiązanie się do korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej w wymiarze 15 godzin w ciągu kolejnych pięciu lat, w tym poddanie superwizji tematów z własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji
- Zobowiązanie się do udziału w okresowych (raz na pół roku), organizowanych przez IC, spotkaniach służących rozwijaniu kompetencji superwizora (interwizja, warsztaty rozwojowe).
 
Opłaty:
- opłata aplikacyjna w momencie złożenia aplikacji w wysokości: 400zł + VAT.
- opłata akredytacyjna po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji w wysokości: 1100zł +VAT.
 
 
Ważność:
Akredytacja przedłużana jest na kolejne 5 lat, a przy wznawianiu akredytacji po przerwie przyznawana na 5 lat licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia aplikacji.
 
 
Arkusz aplikacyjny:
 
 
Wymagania:
- Zgodność z definicją coachingu, kodeksem etycznym oraz kluczowymi kompetencjami Izby Coachingu
- Kształcenie w zdefiniowanych przez Izbę Coachingu obszarach zagadnień
- Min 125 godzin zegarowych (tj. 167 dydaktycznych) kształcenia
- Dyr. merytoryczny programu posiada akredytację Izby Coachingu
- Pisemne procedury dotyczące standardów kształcenia
- Przynajmniej dwie obserwowane sesje coachingu, z pisemną oceną poziomu biegłości kandydata
- Zaakceptowany sposób przeprowadzania i kryteriów zaliczenia egzaminu
- Wskazana ścieżka dalszego rozwijania kompetencji dla osób, które nie zaliczyły egzaminu
- Program w minimum 70% czasu składa się z działań praktycznych – warsztatowych
- Program jest reklamowany wyłącznie jako program szkolenia coachów
- Treści, materiały i techniki wykorzystane w programie gwarantują przestrzeganie i spełnianie warunków umów, w szczególności praw autorskich
- Izba Coachingu w ramach Komisji ds. Akredytacji ma prawo do audytu zewnętrznego procesu kształcenia i programu
 
Opłaty:
- opłata aplikacyjna w momencie złożenia aplikacji w wysokości: 1000zł + VAT.
- opłata akredytacyjna po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji w wysokości: 2000zł +VAT (płatność jednorazowa) lub 2400zł + VAT (płatność w trzech ratach) - członkowie IC, 3000zł + VAT (płatność jednorazowa) lub 3600zł + VAT (płatność w trzech ratach)- pozostali.
 
 
Ważność:
Akredytacja przedłużana jest na kolejne 5 lat, a przy wznawianiu akredytacji po przerwie przyznawana na 5 lat licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia aplikacji.
 
 
Arkusz aplikacyjny:
 
to top button