akredytacja

SYSTEM AKREDYTACJI

Akredytacja jest postępowaniem, w którym niezależna jednostka wydaje formalne oświadczenie, że organizacja lub osoba posiada kwalifikacje do wykonywania określonych zadań. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientom, profesjonalizację oraz dbanie o jakość i podnoszenie standardu świadczonych usług.

Izba Coachingu określiła standardy, jakie winien spełniać coach, superwizor, program edukacji coacha. Na podstawie tak ustalonych kryteriów Izba Coachingu akredytuje coachów indywidualnych, superwizorów coachingu oraz programy szkolenia coachów. Wskazuje akredytację jako wynik weryfikacji kompetencji i jakości pracy profesjonalnego coacha i superwizora oraz jakości kształcenia coachów.

Dokument System Akredytacji Izby Coachingu prezentuje system akredytacji coachów indywidualnych, superwizorów i programów edukacji coachów Izby Coachingu. Opisuje kryteria niezbędne do spełnienia, aby uzyskać akredytację, a także przedstawia przebieg procesu akredytacji i potrzebne dokumenty.

Akredytacja coachów indywidualnych

 
Wykształcenie i doświadczenie zawodowe – 7 lat stażu pracy (wliczając studia wyższe):
- studia wyższe magisterskie oraz dwa lata pracy*
- studia wyższe licencjackie oraz cztery lata pracy*
- szkoła średniej (matura) oraz siedem lat pracy*
* w zarządzaniu, konsultingu, trenerstwie lub edukacji
 
Proces kształcenia w zakresie coachingu – 125 godzin szkolenia:
- minimum 60 godzin w ramach jednego jednolitego programu kształcenia
- minimum 100 godzin zegarowych w bezpośredniej interakcji z prowadzącymi
- minimum 70% procesu kształcenia ma charakter praktycznych ćwiczeń
- program zapewnia uczestnikom opiekę prowadzącego/superwizora  
 
Doświadczenie w roli coacha – 90 godzin coachingu indywidulanego:
- minimum 5 procesów coachingu obejmujących minimum 3 sesje każdy
- sesje zrealizowane po ukończeniu procesu kształcenia
- sesje w ramach staży lub praktyk w liczbie nie większej niż 10 godzin
 
Superwizja pracy własnej w roli coacha – 15 godzin superwizji:
- minimum 3 superwizje uczestniczące
- przynajmniej 2 sesje superwizji uczestniczącej u akredytowanego superwizora IC, który nie bierze/brał udziału w programie szkolenia coacha
- 2 rekomendacje na podstawie superwizji uczestniczących od akredytowanych superwizorów IC
- superwizje uczestniczące dotyczą sesji coachingu przeprowadzonych po ukończeniu procesu kształcenia coacha
 
Własny proces coachingu:
- minimum 6 godzin zegarowych
- minimum 3 sesje u jednego coacha
 
Prezentacja sesji z klientem i opisu procesu (w przypadku kursu nieakredytowanego):
- nagranie audio lub wideo i transkrypcja jednej ze środkowych sesji z procesu coachingu
- opis zrealizowanego procesu coachingu 
 
Coachwie posiadający ważną akredytację w ICF (PCC albo MCC) lub EMCC (Senior Practitioner lub Master Practitioner) nie są zobowiązani dokumentować liczby odbytych sesji oraz przedstawiać nagrania sesji.
 
 
Opłaty uiszcza się przelewem na rachunek Izby Coaching na podstawie otrzymanej faktury. Opłata aplikacyjna pobierana jest przy składaniu aplikacji, natomiast opłata akredytacyjna po decyzji o przyznaniu akredytacji.
Opłaty zawierają weryfikację aplikacji, wydanie certyfikatu, zamieszczenie opisu sylwetki coacha na liście akredytowanych coachów na stronie www.
 
 
Coachówie z organizacji członkowskich:
- ukończony program akredytowany IC
- ukończony inny program
Coachówie z innych organizacji:
- ukończony program akredytowany IC
- ukończony inny program
łącznie
 
615
1291,5
 
984
1660,5
opłata aplikacyjna
 
246
492
 
369
738
opłata akredytacyjna
 
369
799,5
 
615
922,5
 
Ceny w PLN, zawierają 23% VAT
 
Celem ubiegania się o akredytację coacha należy złożyć aplikację.
Wydrukowany arkusz aplikacyjny należy podpisać odręcznie na każdej stronie, zeskanować wszystkie strony do jednego pliku w formacie .pdf i przesłać na adres:
komisja.akredytacji@ic.org.pl
Aplikację należy wysłać z adresu e-mail osoby aplikującej, który będzie służył do bezpośredniej korespondencji w sprawach procesu akredytacyjnego.
Szczegółowych informacji informacji udziela biuro Izby biuro@ic.org.pl
Pełne i szczegółowe wymagania znajdują się na stronie 11 Systemu Akredytacji.

Akredytacja superwizorów coachingu

 
Posiadanie akredytacji Coacha Izby Coachingu:
Akredytację superwizora przyznaje się osobom posiadającym akredytację coacha. Dopuszczalne jest jednoczesne aplikowanie o akredytację coacha oraz superwizora. W takim przypadku aplikację o akredytację superwizora składa się razem z aplikacją o akredytację coacha.
 
Doświadczenie w pracy obejmującej rozwijanie potencjału drugiego człowieka – 5 lat:
- poza wykazanym w aplikacji coacha wykształceniem i doświadczeniem zawodowe  
 
Wykształcenie w zakresie superwizji:
- ukończenie procesu kształcenia w zakresie superwizji coachingu
- w przypadku zdobywania kompetencji superwizora ścieżką nieformalną, wymagany jest opis dojścia do roli superwizora
 
Doświadczenie w roli coacha – 500 godzin coachingu indywidulanego:
- minimum 5 procesów coachingu obejmujących minimum 3 sesje każdy
- sesje zrealizowane po ukończeniu procesu kształcenia
- sesje w ramach staży lub praktyk w liczbie nie większej niż 10 godzin
 
Doświadczenie w roli superwizora – 100 godzin superwizji:
- minimum 100 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej
- w tym min. 30 godzin superwizji indywidualnej
 
Superwizja pracy własnej w roli superwizora (Interwizja) – 10 godzin superwizji:
- minimum 3 sesje superwizji uczestniczącej
- przynajmniej 2 z nich u akredytowanego superwizora IC, który nie bierze/brał udziału w programie szkolenia superwizora
 
Prezentacja sesji superwizyjnej z coachem i opisu procesu:
- nagranie wideo/audio i transkrypcji z sesji superwizji
- opisu zrealizowanego procesu superwizji 
 
Rekomendacja mentora/asesora po zakończeniu procesu mentoringowego:
Po złożeniu aplikacji aplikujący na superwizora zostaje zakwalifikowany do procesu mentorskiego, który trwa ok 3 m-cy. Niezbędnym elementem procesu są 3 sesje superwizji uczestniczącej
 
Opłaty uiszcza się przelewem na rachunek Izby Coaching na podstawie otrzymanej faktury. Opłata aplikacyjna pobierana jest przy składaniu aplikacji, natomiast opłata akredytacyjna po decyzji o przyznaniu akredytacji.
Opłaty zawierają weryfikację aplikacji, wydanie certyfikatu, zamieszczenie opisu sylwetki coacha na liście akredytowanych superwizorów coachingu na stronie www.
 
 
Coachówie z organizacji członkowskich:
Coachówie z innych organizacji:
łącznie
1230
1968
opłata aplikacyjna
246
418,2
opłata akredytacyjna
984
1549,8
 
Ceny w PLN, zawierają 23% VAT
 
Opłaty łączne za akredytację coacha i superwizora
 
 
Coachówie z organizacji członkowskich:
- ukończony program akredytowany IC
- ukończony inny program
Coachówie z innych organizacji:
- ukończony program akredytowany IC
- ukończony inny program
łącznie
 
1845
2644,5
 
2952
3628,5
opłata aplikacyjna
 
492
738
 
787,2
1156,2
opłata akredytacyjna
 
1353
1906,5
 
2164,8
2472,3
 
Ceny w PLN, zawierają 23% VAT
 
Celem ubiegania się o akredytację superwizora coachingu należy złożyć aplikację.
Wydrukowany arkusz aplikacyjny należy podpisać odręcznie na każdej stronie, zeskanować wszystkie strony do jednego pliku w formacie .pdf i przesłać na adres:
komisja.akredytacji@ic.org.pl
Aplikację należy wysłać z adresu e-mail osoby aplikującej, który będzie służył do bezpośredniej korespondencji w sprawach procesu akredytacyjnego.
Szczegółowych informacji informacji udziela biuro Izby biuro@ic.org.pl
Pełne i szczegółowe wymagania znajdują się na stronie 13 Systemu Akredytacji.

Akredytacja programów szkoleniowych

 
Zakres programu:
- Zgodność programu z wymogami Systemu Akredytacyjnego Izby Coachingu oraz ze standardami etycznymi Izby Coachingu potwierdzona przez akredytowanego superwizora Izby Coachingu
 
Doświadczenie coachingowe trenerów:
Zajęcia praktyczne prowadzi minimum 2 coachów praktyków, co zostało potwierdzone poprzez akredytację Izby Coachingu, ICF lub EMCC
 
 
Proces kształcenia:
- minimum 125 godzin zegarowych kształcenia oraz minimum 1 godzinę zegarową superwizji uczestniczącej na uczestnika
- minimum 100 godzin zegarowych bezpośredniej interakcji uczestnika z prowadzącymi
- minimum 70% czasu, składa się z działań praktycznych - warsztatowych
- maksimum 30% czasu, obejmuje przekazywanie wiedzy teoretycznej
- zawiera przynajmniej dwie sesje coachingu prowadzone przez każdego z uczestników i obserwowane przez trenerów prowadzących kurs, wynik przynajmniej jednej obserwacji ma postać pisemnej informacji zwrotnej
- zawiera superwizję uczestniczącą realizowaną przez Akredytowanego Superwizora Izby Coachingu dla każdego uczestnika w wymiarze minimum 1 godziny na uczestnika
 
 
Warunki zaliczenia procesu kształcenia:
- Program zawiera kryteria i sposób zaliczenia procesu edukacji przez uczestnika
- Program wskazuje ścieżki dalszego rozwijania kompetencji dla osób, które nie spełniły kryteriów zaliczenia
- Program wskazuje warunki, których spełnienie uprawnia uczestnika do ponownego przystąpienia do zaliczenia procesu edukacji
 
Warunki uczestnictwa:
- Program zawiera pisemne procedury dotyczące rekrutacji i przyjmowania uczestników na kurs
- Program zawiera pisemne zasady rezygnacji z uczestnictwa i zasady refundacji
- Program zawiera pisemne kryteria usunięcia uczestnika z kursu
 
Opłaty uiszcza się przelewem na rachunek Izby Coaching na podstawie otrzymanej faktury. Opłata aplikacyjna pobierana jest przy składaniu aplikacji, natomiast opłata akredytacyjna po decyzji o przyznaniu akredytacji.
Opłaty zawierają weryfikację aplikacji, wydanie certyfikatu, zamieszczenie opisu programu na liście akredytowanych programów szkoleniowych  na stronie www.
 
 
Programy organizacji członkowskich:
Programy innych organizacji:
łącznie
3690
4920
opłata aplikacyjna
1230
1230
opłata akredytacyjna
2460
3690
 
Ceny w PLN, zawierają 23% VAT
 
Celem ubiegania się o akredytację programu szkoleniowych należy złożyć aplikację.
Wydrukowany arkusz aplikacyjny należy podpisać odręcznie na każdej stronie, zeskanować wszystkie strony do jednego pliku w formacie .pdf i przesłać na adres:
komisja.akredytacji@ic.org.pl
Aplikację należy wysłać z adresu e-mail osoby aplikującej, który będzie służył do bezpośredniej korespondencji w sprawach procesu akredytacyjnego.
Szczegółowych informacji informacji udziela biuro Izby biuro@ic.org.pl
Pełne i szczegółowe wymagania znajdują się na stronie 15 Systemu Akredytacji.

Przedłużenie akredytacji

 
Wymagania:
- Doświadczenie w roli coacha – 100 godzin coachingu indywidulanego
- Proces kształcenia – 50 godzin zegarowych szkolenia od czasu uzyskania akredytacji coacha IC
- Superwizja pracy własnej w roli coacha – 15 godzin superwizji
- Dla wznawiających akredytację po przerwie, rekomendacja od dwóch akredytowanych superwizorów IC 
 
Opłaty:
- opłata aplikacyjna w momencie złożenia aplikacji w wysokości: 200zł + VAT - członkowie IC, 300zł + VAT - pozostali.
- opłata akredytacyjna po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji w wysokości: 300zł +VAT - członkowie IC, 500zł + VAT - pozostali.
 
 
Ważność:
Akredytacja przedłużana jest na kolejne 5 lat, a przy wznawianiu akredytacji po przerwie przyznawana na 5 lat licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia aplikacji.
 
 
Arkusz aplikacyjny:
 
Wymagania:
- Doświadczenie w roli coacha – 100 godzin coachingu indywidulanego
- Doświadczenie w roli superwizora – 50 godzin superwizji
- Proces kształcenia – 50 godzin zegarowych szkolenia od czasu uzyskania akredytacji coacha IC
- Superwizja pracy własnej w roli coacha – 15 godzin superwizji
- Superwizja pracy własnej w roli superwizora (Interwizja) – 3 godziny superwizji
- Superwizja pracy własnej w roli superwizora (Interwizja) lub inne organizowane przez Izbę Coachingu spotkania służące rozwijaniu kompetencji superwizora – 1 raz rok
- Przy przedłużeniu, regularny udział w interwizjach grupy zamkniętej Izby Coachingu spełnia niektóre wymagania - szczegóły w Systemie Akredytacji i Arkuszu Aplikacyjnym
- Dla osób wznawiających akredytację po przerwie rekomendacja od dwóch akredytowanych akredytowanych superwizorów IC
Opłaty:
Członek IC:
- opłata aplikacyjna w momencie złożenia aplikacji w wysokości: 400zł + VAT.
- opłata akredytacyjna po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji w wysokości: 1100zł +VAT.
Pozostałe osoby:
- opłata aplikacyjna w momencie złożenia aplikacji w wysokości: 640zł + VAT.
- opłata akredytacyjna po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji w wysokości: 1760zł +VAT.
Ważność:
Akredytacja przedłużana jest na kolejne 5 lat, a przy wznawianiu akredytacji po przerwie przyznawana na 5 lat licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia aplikacji.
Arkusz aplikacyjny:
 
Wymagania:
- Zgodność programu z wymogami Systemu Akredytacyjnego Izby Coachingu oraz ze standardami etycznymi Izby Coachingu potwierdzona przez akredytowanego superwizora Izby Coachingu
- Doświadczenie coachingowe trenerów – 2 trenerów posiada akredytację coacha
- Minimum 125 godzin zegarowych kształcenia oraz minimum 1 godzina zegarowa superwizji uczestniczącej na uczestnika
- Minimum 100 godzin zegarowych bezpośredniej interakcji uczestnika z prowadzącymi zajęcia
- Minimum 70% czasu, składa się z działań praktycznych - warsztatowych 
- Maksimum 30% czasu, obejmuje przekazywanie wiedzy z teoretycznej
- Przynajmniej dwie sesje coachingu prowadzone przez każdego z uczestników i obserwowane przez trenerów prowadzących kurs, wynik przynajmniej jednej obserwacji ma postać pisemnej informacji zwrotnej 
- Superwizja uczestniczącą realizowaną przez Akredytowanego Superwizora Izby Coachingu dla każdego uczestnika w wymiarze minimum 1 godziny na uczestnika
 
Opłaty:
- opłata aplikacyjna w momencie złożenia aplikacji w wysokości: 1000zł + VAT.
- opłata akredytacyjna po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji w wysokości: 2000zł +VAT (płatność jednorazowa) lub 2400zł + VAT (płatność w trzech ratach) - członkowie IC, 3000zł + VAT (płatność jednorazowa) lub 3600zł + VAT (płatność w trzech ratach)- pozostali.
 
 
Ważność:
Akredytacja przedłużana jest na kolejne 5 lat, a przy wznawianiu akredytacji po przerwie przyznawana na 5 lat licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia aplikacji.
 
 
Arkusz aplikacyjny:
 
Pełne i szczegółowe wymagania znajdują się na stronie 17 Systemu Akredytacji.
to top button