standardy-1920×1024

COACHING

Coaching to metoda wspierania rozwoju realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości jego życia. Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem.

SUPERWIZJA W COACHINGU

Superwizja w coachingu to proces refleksyjnego uczenia się, rozwoju i samodoskonalenia coacha w bezpiecznej przestrzeni, atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, przy wsparciu ze strony superwizora. Superwizor to osoba doświadczona w prowadzeniu procesów coachingowych i superwizyjnych oraz prezentująca kompetencje coacha i superwizora. Superwizja odbywa się poprzez interaktywną refleksję, konstruktywną/wspierającą informację zwrotną, dzielenie się ekspertyzą oraz stosowanie narzędzi z różnych obszarów rozwojowych.

Kodeks etyczny Kompetencje coacha Kompetencje superwizora
Geneza coachingu Ścieżki edukacji
homepage6-1920×1280

Kodeks Etyczny Coacha to zbiór zasad postępowania, które obowiązują profesjonalnych coachów, akredytowanych w Izbie Coachingu oraz coachów pracujących w organizacjach, które są członkami Izby Coachingu. Jest także drogowskazem etycznym dla wszystkich coachów. Wyznacza zasady wykonywania zawodu coacha w granicach interesu społecznego i dla dobra Klientów, według których coachowie są zobowiązani kształtować relację z Klientami i Sponsorami oraz funkcjonować na rynku.
Naruszenia Kodeksu Etyki Coacha należy zgłaszać do Komisji ds. Etyki Izby Coachingu przy użyciu poniższego formularza naruszeń.

Pobierz Kodeks Komisja ds. etyki Formularz naruszeń

1.1. Coach, Klient i Sponsor zawierają kontrakt, określający zasady współpracy – zgodne z prawem i zabezpieczające interesy wszystkich Stron.
1.2. Coach upewnia się, że Klient i Sponsor rozumieją charakter usługi coachingowej i ich oczekiwania są możliwe do spełnienia przez coaching.
1.3. Coach informuje Klienta i Sponsora o zobowiązaniach wynikających z Kodeksu Etycznego Coacha oraz trybie rozpatrywania naruszeń Kodeksu.
1.4. Coach ustala z Klientem i Sponsorem warunki przerwania procesu i rozwiązania umowy. Obejmują one w szczególności sytuacje, w których cele coachingu nie są realizowane lub ustalenia zawarte w kontrakcie nie są respektowane przez strony albo Kodeks Etyki jest naruszany.
1.5. Coach zobowiązany jest zadbać, na ile jest to możliwe, o zamknięcie procesu w sytuacji zerwania kontraktu lub konieczności jego przerwania.

2.1. Coach ze szczególną dbałością komunikuje możliwe do osiągnięcia przez Klienta i Sponsora korzyści. Nie wprowadza w błąd, ani nie tworzy nierealnych oczekiwań wobec tego, co Klient i Sponsor mogą uzyskać dzięki procesowi coachingu lub od Coacha.
2.2. Coach, zgodnie z prawdą, przedstawia Klientowi swoje kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w roli Coacha.
2.3. Coach podejmuje się prowadzenia tylko tych procesów coachingowych, w których powodzenie wierzy i na prowadzenie których pozwalają mu jego zawodowe kompetencje, wiedza i doświadczenie.
2.4. Coach zobowiązuje się do stosowania techniki, narzędzi i procedur coachingowych, do których używania jest przygotowany.
2.5. Coach zobowiązany jest zaproponować Klientowi skorzystanie z usług innych specjalistów (np. terapeutów, psychologów, psychiatrów, lekarzy innych specjalizacji, prawników, konsultantów), gdy obszary pracy wybierane przez Klienta lub jego stan wymagają innych form wsparcia.

3.1. Coach zobowiązany jest wyjaśniać sytuacje, w których występuje lub może wystąpić konflikt pomiędzy celami Sponsora i Klienta. Jeśli cele Sponsora są sprzeczne z dobrem Klienta, Coach zobowiązany jest zawiesić proces coachingu.
3.2. Coach proponuje przerwanie lub zawieszenie procesu coachingu, gdy jego zobowiązania, umowy lub relacje personalne (np. ze Sponsorem, kontrahentami, współpracownikami lub innymi Klientami) stawiają go w sytuacji konfliktu interesów i mogą wpływać na proces narażając dobro Klienta.
3.3. Coach świadczy usługi w zamian za inne usługi, towary lub wynagrodzenie o charakterze niepieniężnym tylko wtedy, gdy nie powoduje to pogorszenia relacji z Klientem i nie zakłóca procesu coachingu.

4.1. Coach nie ma prawa bez zgody Klienta ujawniać informacji o Kliencie ani o jego procesie coachingowym. Zasada poufności może zostać uchylona, jeśli istnieje zagrożenie życia lub zdrowia Klienta lub osób, o których Klient wie, lub gdy tak stanowią przepisy prawa.
4.2. Coach jest zobowiązany uzgodnić z Klientem i Sponsorem sposób i zakres informacji o przebiegu procesu coachingu, jaki – w porozumieniu z Klientem – będzie przekazywany Sponsorowi.
4.3. Coach zobowiązany jest uzyskać zgodę Klienta na rejestrowanie sesji oraz na sposób wykorzystania zapisu sesji. Korzystanie z zapisu wymaga starannego zabezpieczenia materiału – tak, by nie było możliwości zidentyfikowania klienta, (o ile klient nie wyrazi zgody na ujawnienie swojej tożsamości). Zapis sesji może zostać upubliczniony tylko w zakresie, na który Klient wyrazi zgodę.

5.1. Coach nie podejmuje się prowadzenia procesu coachingowego, jeśli uczestnictwo w nim nie jest wyborem Klienta.
5.2. Coach szanuje i akceptuje Klienta, w szczególności jego poglądy, wartości, potrzeby, przekonania, wyznanie, pochodzenie, narodowość, rasę, płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, czy wiek. Coach nie ma prawa do jakichkolwiek przejawów dyskryminacji.
5.3. Coach nie ma prawa narzucać swoich poglądów, wartości czy przekonań.

6.1. Coach nie ma prawa naruszać granic psychicznych i fizycznych Klienta, o ile nie uzyska jego zgody i nie jest to związane z celami procesu. W przypadku, gdy granice nie są jasne, coach zadba o odpowiednie ich wyznaczenie.
6.2. Coach zobowiązany jest poddać superwizji wszelkie zauważone u siebie lub Klienta przejawy przenoszenia relacji emocjonalnej z Klientem lub Sponsorem poza obszar coachingu. W przypadku zaangażowania emocjonalnego wykraczającego poza relację coachingową, powinien przerwać proces.
6.3. Coach nie wchodzi w intymne lub seksualne relacje z Klientem ani ze Sponsorem i zobowiązuje się przerwać coaching w przypadku ich wystąpienia.
6.4. Coach zobowiązuje się dbać o własny stan psycho-fizyczny i zapobiegać jego niekorzystnemu wpływowi na Klienta. W sytuacji chwilowego obniżenia swojego stanu, odwołuje sesje, a przy trwałym braku stabilności emocjonalnej (np. nieadekwatne reakcje emocjonalne lub trudność w zarządzaniu stanem emocjonalnym) zawiesza prowadzony proces.
6.5. Coach jest zobowiązany przerwać sesję coachingu, gdy Klient jest pod wpływem substancji psychoaktywnych, zmieniających jego świadomość lub sprawność psycho-fizyczną.
6.6. Coach informuje Klienta, że równolegle prowadzony proces terapeutyczny lub leczenie terminalne bądź psychiatryczne mogą mieć wpływ na efekty coachingu i odwrotnie. Coach ma obowiązek poinformować Klienta, że ważne jest, aby w sytuacji otwartego procesu leczenia psychiatrycznego lub terapii, jego terapeuta lub lekarz prowadzący wiedział o jego rozpoczętym procesie coachingowym.

7.1. Coach udziela informacji zwrotnej opartej na faktach i obserwacjach.
7.2. Coach nie stawia diagnoz nawet wtedy, jeżeli jego kompetencje zawodowe na to pozwalają.
7.3. Coach weryfikuje, jak Klient postrzega swoje postępy w pracy.
7.4. Coach jest zobowiązany omówić z Klientem, i ewentualnie ze Sponsorem, zasadność kontynuowania procesu coachingu w przypadku braku postępów. W szczególności powinien zaproponować inną metodę pracy lub innego coacha.

8.1. Coach zobowiązuje się do ciągłego uczenia się i korzystania ze wsparcia osób, których postawa, wiedza, umiejętności i doświadczenie mogą mu pomóc w rozwoju i stawaniu się bardziej kompetentnym.
8.2. Szczególnym obowiązkiem Coacha jest stałe i regularne korzystanie z superwizji. Poddawanie oglądowi swojej pracy jest niezbędnym elementem pracy profesjonalnego coacha.
8.3. Coach śledzi na bieżąco dostępne opracowania, raporty i badania naukowe dotyczące coachingu i pokrewnych dziedzin z obszaru wspierania i rozwoju.
8.4. Coach wnosi wkład w rozwój profesji i idei coachingu, w szczególności poprzez publikacje, wystąpienia na konferencjach, wywiady, prowadzenie badań lub uczestniczenie w zespołach badawczych.

9.1. Coach prezentuje zweryfikowane fakty na temat coachingu i dba o rzetelność informacji na jego temat. Podejmuje kroki mające na celu zapobieganie nadużyciom i korygowanie błędnych interpretacji związanych ze swoją pracą lub profesją.
9.2. Coach powstrzymuje się od podejmowania i uczestniczenia w działaniach, które mają szkodliwy wpływ na dobre imię profesji Coacha.
9.3. Coach, w przypadku pełnienia różnych ról zawodowych, ma obowiązek zadbać o to, aby było jasne, w jakiej roli występuje i z jakiej pozycji udziela informacji.
9.4. Coach szanuje wysiłki i zasługi innych osób, w kwestii praw autorskich, praw do ochrony własności intelektualnej, znaków handlowych i patentów.
9.5. Coach szanuje odrębność, wkład i wysiłki wszystkich osób działających na rzecz rozwoju i wsparcia człowieka. Dba o dobre relacje i współpracę pomiędzy przedstawicielami różnych szkół, nurtów, czy profesji pomocowych.
9.6. Coach zachowuje szczególną ostrożność w formułowaniu wypowiedzi dotyczących działalności innych osób. Coach powstrzymuje się od publicznego zdyskredytowania jakiejkolwiek działalności, a w przypadkach podejrzenia nadużyć, przekroczenia standardów, czy pogwałcenia etyki zawodowej kieruje sprawę do rozstrzygnięcia właściwym instytucjom.

10.1. Coach ustala partnerskie warunki wymiany. Dba, aby korzyści Klienta, Sponsora i Coacha były w równowadze.
10.2. W przypadku wszelkich form wymiany niefinansowej, Coach omawia i poddaje oglądowi adekwatność przekazywanych wartości.
10.3. Coach nie ma prawa wykorzystywać jakiegokolwiek aspektu relacji z Klientem lub Sponsorem dla osiągania własnych, pozakontraktowych korzyści finansowych i niefinansowych kosztem Klienta lub Sponsora.

standardy-1920×1024
homepage-header

Skuteczność coachingu opiera się na trzech filarach. Coach doskonali swoje kompetencje, aby potrafić jak najlepiej o te filary zadbać.

Pobierz Model

Partnerska relacja pomiędzy coachem a klientem oraz branie odpowiedzialności przez klienta za zmiany są niezbędnymi warunkami coachingu.

Dbalosc

Zapewnia szacunek i bezpieczeństwo
Dba o podział odpowiedzialności i partnerstwo
Uwzględnia systemowy kontekst funkcjonowania klienta

Odkywczosc

Inspiruje klienta do rozpoznania swojego potencjału
Stawia wyzwania założeniom i ograniczeniom
Wspiera w rozpoznawaniu i doskonaleniu swojego funkcjonowania

Dzięki coachingowi klient zyskuje nowe spojrzenie na sytuację. Poszerzanie świadomości, generowanie rozwiązań i nowe inspiracje to efekty pracy coachingowej.


Coaching przekłada się na działania i konkretne efekty. Klient podejmuje decyzje i zobowiązania, tworzy plany oraz realizuje zadania przynoszące zmianę.

Ukierunkowanie

Identyfikuje i potwierdza z klientem cele sesji, procesu i oczekiwane efekty coachingu
Prowadzi coaching w kierunku rezultatu pożądanego przez klienta
Podsumowuje i domyka sesję i proces z klientem

homepage6-1920×1280

Superwizor to osoba doświadczona w prowadzeniu procesów coachingowych i superwizyjnych oraz prezentująca kompetencje coacha i superwizora.

Pobierz Model
ms3

Stosuje Standardy Izby Coachingu
Prowadzi w kierunku rozpoznania i porównania kompetencji ze standardem

Superwizja służy sprawdzeniu w jakim stopniu kompetencje Osoby Superwizowanej odpowiadają określonemu standardowi lub modelowi

Poprzez superwizję Osoba Superwizowana doskonali kompetencje, celem lepszego wykorzystania narzędzi i metod w pracy z Klientem

ms1

Eksploruje dobór zastosowanych interwencji
Inspiruje do wychodzenia poza stosowane metody pracy

Dzięki superwizji Osoba Superwizowana zyskuje nowe spojrzenie na siebie i sytuację. Poszerzanie świadomości i zrozumienia siebie oraz konkretnej sytuacji w relacji z Klientem to efekty superwizji

ms2

Wspiera w poszerzaniu świadomości wewnętrznych źródeł wyborów dokonywanych w procesie z Klientem
Eksploruje wyzwania związane z utrzymaniem roli Coacha/Superwizora

to top button