Nowy System Akredytacji Izby Coachingu

Z początkiem 2021 roku wszedł w życie nowy System Akredytacji Izby Coachingu. Jest on wynikiem doświadczeń z ponad 8 lat akredytowania coachów i superwizorów, a także odzwierciedla zmiany wynikające z rozwoju naszej profesji.

Akredytacja jest postępowaniem, w którym niezależna jednostka wydaje formalne oświadczenie, że organizacja lub osoba posiada kwalifikacje do wykonywania określonych zadań. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientom, profesjonalizację oraz dbanie o jakość i podnoszenie standardu świadczonych usług.

Izba Coachingu określiła standardy, jakie winien spełniać coach, superwizor, program edukacji coacha. Na podstawie tak ustalonych kryteriów Izba Coachingu akredytuje coachów indywidualnych, superwizorów coachingu oraz programy szkolenia coachów. Wskazuje akredytację jako wynik weryfikacji kompetencji i jakości pracy profesjonalnego coacha i superwizora oraz jakości kształcenia coachów.

Elementem Systemu Akredytacji jest Model kompetencji coacha. Został on w pełni zrewidowany, aby jak najdokładniej wskazać umiejętności, jakie powinien posiadać coach i superwizor coachingu.

Wymagania akredytacyjne definiują poziom minimalny, jaki powinien spełniać coach i superwizor, mają za zadanie zapewnić, że posiadają oni umiejętności, wiedzę i kompetencje społeczne, które pozwolą pracować z klientem w zgodnie ze standardem, bezpiecznie i świadczyć usługę należytej jakości.

W wymagania dotyczących akredytacji coacha uściślone zostały zapisy dotyczące wymogów kształcenia i wzmocnione kwestie superwizji. W akredytacji programów wprowadzony został wymóg posiadania akredytacji przez prowadzących szkolenie (uznawana jest nie tylko akredytacji Izby Coachingu, ale również ICF i EMCC). Największe zmiany wprowadzone zostały w akredytacji superwizora, podniesione zostały wymagania dotyczące doświadczenia do 500 godzin coachingu, ponadto zmieniony został przebieg samego procesu akredytacji. Superwizor po zakwalifikowaniu się, do procesu prowadzony jest przez mentora. W systemie wprowadzona została również nowość, została uproszczona ścieżka akredytacji dla osób posiadających akredytację ICF i EMCC.

W przy okazji wprowadzenia nowego Systemu Akredytacji warto przypomnieć najważniejsze informacje, dotyczące założeń funkcjonowania profesji oraz wyniki badań dotyczące akredytacji.

W Raporcie Izby Coachingu wskazujemy, iż istnieje wiele dróg rozwoju praktyki coacha. Coaching stał się powszechnie akceptowaną, interdyscyplinarną metodą pracy, korzystającą z dorobku wielu dziedzin naukowych oraz doświadczeń świata biznesu. Osoby z doświadczeniami uzyskanymi w różnorodnych obszarach zawodowych mogą uzyskać wymagane kwalifikacje i pracować jako coach. Dodatkowo, do wykonywania zawodu coacha nie jest wymagana formalna zgoda instytucji zewnętrznej, nie istnieje też konieczność uzyskania określonych uprawnień. Jest to zgodne z kierunkami rozwoju systemów prawnych w Unii Europejskiej. Jak wynika z idei samoregulacji i współregulacji, celem jest promowanie otwartych mechanizmów, gdzie wszystkie strony działające na rynku dobrowolnie deklarują współdziałanie według określonych zasad. Dzieje się tak, ponieważ tradycyjne regulacje prawne z trudem nadążają za zmianami technologicznymi, gospodarczymi i społecznymi oraz decentralizacją informacji. Przy tradycyjnym podejściu legislacyjnym mogą także występować problemy z egzekwowaniem prawa. W związku z tym Komisja Europejska postrzega samoregulację i współregulację jako sposób na poprawę jakości przepisów prawnych, która była jednym z najważniejszych celów działalności Komisji Barroso (IP/05/96). Samoregulacja i współregulacja w ramach europejskiego jednolitego rynku rozwija się stopniowo poprzez wprowadzenie kodeksów postępowania i dobrowolne porozumienia: praw konsumentów, szczególnie w handlu elektronicznym (w zakresie np. informacji, oznakowania, bezpieczeństwa płatności), usługach, w tym również finansowych (np. wzajemne uznanie kwalifikacji) i ochronie środowiska (np. przestrzeganie standardów).

Wśród coachów i klientów często pojawia się pytanie o znaczenie akredytacji oraz sens akredytowania się. Badania PwC realizowane na zlecenie ICF, czy ogólnopolskie badanie prowadzone przez PERSOIN pokazują zależności posiadania akredytacji i liczby klientów, wysokości stawek, liczby prowadzonych sesji, czy gotowości do polecania usług przez klientów.

Jednak Izba Coachingu dąży do tego, aby według określonych standardów, w poszanowaniu etyki oraz zapewniając najwyższą jakość, coaching stawał się profesją przyczyniającą się do społecznego rozwoju. Dlatego widzimy akredytację, jako narzędzie, które ma na celu kształtować standardy, a głównym jej celem jest wspieranie profesjonalizacji coachingu. Zachęcamy do akredytowania się przede wszystkim coachów, którym bliskie jest budowanie zaufania do profesji.

Polecamy również zapoznanie się z Systemem Akredytacji, Modelem kompetencji oraz Raportem – Ścieżki edukacji profesjonalnego coacha dostępnymi na naszej stronie www.

Izba Coachingu zrzeszającą podmioty prowadzące działalność w obszarze coachingu, jest niezależną organizacją reprezentującą środowisko coachingowe w Polsce. Działa na rzecz profesjonalizacji oraz rozwoju coachingu w Polsce w zgodzie z międzynarodowymi standardami etyki i metod pracy coacha, integracji środowiska coachingowego w Polsce i reprezentuje interesy zrzeszonych w Izbie członków. Izba Coachingu jest organizacją non-profit, w której wszyscy za wyjątkiem procesów zapewniających ciągłość funkcjonowania, pracują na zasadzie wolontariatu.