Regulamin dokonywania zakupu i płatności za pośrednictwem serwisu internetowego

Dzień dobry,
Dziękujemy, że tutaj jesteś. Poniżej prezentujemy informacje o sposobach dokonywania płatności
m.in. z tytułu składek członkowskich oraz procesu akredytacji, a także zakupu oferowanych przez nas
usług. Zostały one zabrane w formie regulaminu, którego celem jest sprawienie, aby nasza
współpraca była jak najprostsza w pełni przejrzysta.
W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail
biuro@ic.org.pl lub numerem telefonu +48 511 416 541.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.izbacoachingu.com (Serwis) prowadzony jest przez Izbę Coachingu, z siedzibą w Warszawie, 00-389, ul. Smulikowskiego 4, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000337327; NIP: 7010201212, REGON: 142010942 zwaną dalej Izbą.
 2. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki osób fizycznych lub prawnych dokonujących płatności lub zakupu usług (Użytkownik) oraz Izby. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja.
 3. Obowiązkiem Użytkownika jest wskazanie i używanie w kontaktach z Izbą prawdziwych i kompletnych danych osobowych.
 4. Do korzystania z Serwisu, w tym w szczególności dokonania płatności, konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz urządzenie posiadające:
  1. dostęp do Internetu,
  2. aktualną przeglądarkę internetowa z włączoną obsługą plików cookies.
 5. Izba podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 6. Izba podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Izbę o zauważonych nieprawidłowościach lub przerwach uniemożliwiających mu skorzystanie z funkcjonalności Serwisu.
 7. Z uwagi na to, że Izba ma na celu rozwój Serwisu oraz zapewnienie jego prawidłowego działania, może prowadzić prace techniczne i informatyczne powodujące przerwy w dostępie do Serwisu.

§ 2. Dokonywanie transakcji

 1. Wszelkie opisy usług dostępne na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia odpowiednich umów.
 2. Serwis dostępny jest 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Kontakt telefoniczny możliwy jest w dni robocze w godzinach 9:00 – 17:00. Odpowiedzi na zapytania przesłane na adres email udzielane są zwykle w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Izba za pośrednictwem Serwisu umożliwia:
  1. złożenie deklaracji członkowskiej i dokonanie płatności z tytułu wpisowego oraz składek członkowskich – zasady członkostwa oraz praw i obowiązki członka reguluje Statut Izby Coachingu;
  2. złożenie aplikacji o przyznanie akredytacji i dokonanie płatności z tego tytułu – zasady aplikowania i przyznawania akredytacji opisane są w Systemie Akredytacji Izby Coachingu.
 4. Złożenie deklaracji członkowskiej odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie. Wypełniony formularz Użytkownik przesyła na wskazany adres email z użyciem własnej skrzynki emailowej lub z pośrednictwem Serwisu. Po zweryfikowaniu poprawności przesłanych danych Użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia deklaracji na podany przez siebie adres email wraz z Notą księgową. Dokonanie płatności przez Użytkownika uruchamia proces przyjęcia na członka Izby. Potwierdzeniem przyjęcia do grona członków jest otrzymanie certyfikatu potwierdzającego członkostwo z numerem członkowskim.
 5. Złożenie aplikacji o przyznanie akredytacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego w Serwisie. Wypełniony formularz Użytkownik przesyła na wskazany adres email z użyciem własnej skrzynki emailowej lub z pośrednictwem Serwisu. Po przesłaniu aplikacji Użytkownik otrzymuje potwierdzenie złożenia aplikacji na podany przez siebie adres email wraz z fakturą zawierająca opłatę aplikacyjną. Dokonanie płatności przez Użytkownika uruchamia proces akredytacji. Po pozytywnej decyzji Komisji akredytacyjnej Użytkownik otrzymuje informację wraz z fakturą zawierającą opłatę akredytacyjną. Po opłaceniu przyznawana jest akredytacja, której potwierdzeniem jest otrzymanie certyfikatu z numerem. Opłata aplikacyjna jest bezzwrotna, natomiast w przypadku decyzji negatywnej o przyznaniu akredytacji dalsze kroki postepowania ustalane są indywidualnie.
 6. Izba oferuje Użytkownikom następujące sposoby płatności:
  1. przelewem na rachunek bankowy nr 92 2130 0004 2001 0500 2308 0001 – w przypadku tej opcji Użytkownik zobowiązany jest zlecić przelew wykorzystując sposoby oferowane przez bank obsługujący jego rachunek;
  2. płatność online za pośrednictwem platformy płatności PayU – w przypadku tej opcji po kliknięciu w otrzymany link Użytkownik zostaje przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności.
 7. Terminy płatności wskazane są na dokumentach księgowych, o ile nie wskazano inaczej wynoszą 7 dni.
 8. Ceny przedstawione są w opisach i odpowiednich formularzach oraz wskazane na dokumentach księgowych przesłanych Użytkownikowi.

§ 3. Odstąpienie od transakcji

 1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientom będącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.
 2. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni od dnia otrzymania zamówienia. Do jego zachowania wystarczy przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres e-mail Izby: biuro@ic.org.pl.
 3. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy o świadczenie usług, za które Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty, jeżeli sprzedawca wykonał usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; w szczególności sytuacja taka ma miejsce w przypadku rozpoczęcia członkostwa oraz uruchomienia procesu akredytacji.

§ 4. Odpowiedzialność i reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem umowy.
 2. Reklamacje należy zgłaszać na adres biuro@ic.org.pl

§ 5. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Izba.
 2. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies.
 3. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej w Serwisie.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
 2. Izba może wprowadzać zmiany w Regulaminie, zmiany stają się skuteczne w momencie ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu. Użytkownik pozostaje związany brzmieniem Regulaminu obowiązującym w dacie składania konkretnego zamówienia.
 3. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Izby.
 4. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wskazanych na stronie http://polubowne.uokik.gov.pl, między innymi ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 5. Użytkownik ma możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy ODR. Platforma ODR jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
to top button