Izba Coachingu jest niezależną organizacją reprezentującą interesy środowiska coachingowego w Polsce. Jest pierwszą na świecie izbą gospodarczą zrzeszającą firmy świadczące usługi z obszaru coachingu.

Strategicznym celem Izby Coachingu jest powołanie zawodu coacha, wyznaczenie standardów zawodowych i propagowanie idei coachingu w Polsce.

Skupiamy się na promocji najwyższej jakości coachingu i wspieraniu kontaktów mających na celu ułatwienie dostępu do efektywności i potencjału jaki prezentuje coaching.

Zadaniem Izby Coachingu jest m.in:

 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą przez coachów należących do Izby Coachingu,
 • współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
 • prowadzenie doradztwa organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego,
 • wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz consultingu,
 • tworzenie branżowych i środowiskowych klubów członkowskich,
 • wydawanie kwartalnika poświęconego coachingowi.

Izba została powołana, by:

 • Dbać o jakość usług coachingowych.
 • Doprowadzić do zgodnej z międzynarodowymi standardami etyki i metod pracy coacha oraz profesjonalizacji i rozwoju coachingu.
 • Działać na rzecz integracji i współpracy środowiska coachingowego w Polsce.
 • Reprezentować interesy zrzeszonych w Izbie członków.
 • Stworzyć warunki do powołania zawodu coacha w Polsce.
 • Upowszechniać wśród klientów korzystanie z najwyższej jakości usług coachingowych.

Statut Izby Coachingu
(pobierz Statut w pliku .pdf)

Dział I
Postanowienia ogólne

§ 1
Definicja oraz misja Izby Coachingu

 1. IZBA COACHINGU[IC], zwana dalej Izbą, jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów, prowadzących działalność gospodarczą.
 2. Misją Izby Coachingu jest:
  1. zgodna z międzynarodowymi standardami etyki i metod pracy Coacha profesjonalizacja i rozwój coachingu, rozumianego w tym Statucie jako interaktywny proces, zmierzający do osiągnięcia pożądanego celu rozwojowego, pomagający pojedynczym osobom i/ lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju, polepszeniu efektów działania
   i podniesieniu jakości funkcjonowania;
  2. działanie na rzecz integracji środowiska coachingowego w Polsce;
  3. reprezentowanie interesów zrzeszonych w Izbie członków.

 

§ 2
Podstawy działania

Izba działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 710), postanowień niniejszego statutu oraz uchwał organów Izby.

§ 3
Nazwa, siedziba, osobowość prawna

 1. Nazwa Izby brzmi „Izba Coachingu”.
 2. Siedzibą Izby jest miasto Warszawa, Rzeczpospolita Polska.
 3. Izba uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§ 4
Obszar działania, przedstawicielstwa, oddziały, możliwość zrzeszania

 1. Obszarem działania Izby jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Na obszarze swojego działania Izba może tworzyć przedstawicielstwa i oddziały a także może być założycielem czy też przystępować do spółek i innych podmiotów tworzonych i działających w różnych formach prawnych.
 3. Izba może zrzeszać się w innych organizacjach gospodarczych i społecznych, których działalność nie jest sprzeczna z celami Izby.
 4. Izba może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji i stowarzyszeń o podobnym profilu działania.

 

§ 5
Pieczęć

Izba używa pieczęci z napisem IZBA COACHINGU.

Dział II
Cele, zadania i metody działania Izby

§ 6
Cele i zadania Izby

Do celów i zadań Izby należą:

 1. profesjonalizacja rynku coachingowego poprzez ustanowienie polskich standardów zawodowych i etycznych coachingu;
 2. integracja środowiska coachingowego;
 3. reprezentacja środowiska coachingowego i propagowanie idei profesjonalnego coachingu w Polsce;
 4. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w Izbie podmiotów w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego;
 5. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności opracowanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym;
 6. wyrażenie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w przygotowaniu projektów aktów prawnych w zakresie funkcjonowania gospodarki oraz dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
 7. organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i organizacyjnych, związanych z podejmowaniem i prowadzeniem przez nich działalności gospodarczej;
 8. prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz członków oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą.

§ 7
Metody działania Izby

Izba realizuje swoje cele i zadania przez:

 1. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków;
 2. popieranie, we współpracy z właściwymi organami oświatowymi, rozwoju kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu coacha w zakładach pracy oraz instytucjach szkoleniowych prowadzących działalność w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia zawodowego coachów;
 3. delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenia organów państwowych i samorządu terytorialnego do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczej;
 4. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania polubownego i pojednawczego oraz uczestniczenie na odrębnie określonych zasadach
  w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Izby;
 5. wydawanie opinii o istniejących zwyczajach dotyczących działalności gospodarczej;
 6. informowanie i wydawanie opinii o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby;
 7. wykonanie zadań powierzonych Izbie odrębnymi przepisami;
 8. tworzenie fundacji i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej;
 10. doradztwo organizacyjne, techniczne i ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz consultingu;
 11. współpracę i wymianę doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 12. tworzenie branżowych i środowiskowych klubów członkowskich;
 13. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji celów i zadań Izby;
 14. tworzenie zespołów ekspertów, komisji, komitetów, rad sekcji i innych ciał kolegialnych
  a w tym Zarządu Wykonawczego Izby.

Dział III
Członkowie oraz ich prawa i obowiązki

§ 8
Członkowie Izby

 1. Członkami Izby są przedsiębiorcy, to jest osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonujące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, realizowaną głównie w dziedzinie coachingu.
 2. Działalność Izby nie może naruszać samodzielności członków Izby, ani też wkraczać w ich sprawy wewnętrzne.

 

§ 9
Nabycie członkostwa w Izbie

 1. Założyciele Izby stają się jej członkami z chwilą wpisania Izby do Krajowego Rejestru Sądowego a pozostali członkowie z chwilą podjęcia przez Prezydium Izby uchwały
  o przyjęciu w poczet członków.
 2. Prezydium Izby podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanego podmiotu, do którego powinna być załączona deklaracja członkowska zawierająca w szczególności oświadczenie o akceptacji Statutu Izby Coachingu i zobowiązanie do płacenia składek. Do wniosku powinien być również załączony dokument stwierdzający formę prawną podmiotu.
 3. O decyzji w sprawie przyjęcia w poczet członków Izby Prezydium Izby zawiadamia niezwłocznie zainteresowanego pisemnie wzywając go jednocześnie, w przypadku przyjęcia, do wpłaty na wskazany rachunek bankowy Izby składki członkowskiej w wysokości i w terminie określonym w tym zawiadomieniu.
 4. Prezydium Izby nie może odmówić przyjęcia w poczet członków Izby podmiotu gospodarczego, który spełnia wymogi ustawowe i statutowe.
 5. Uchwała Prezydium Izby odmawiająca przyjęcia winna zawierać uzasadnienie. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Izby, zainteresowanemu podmiotowi przysługuje pisemne odwołanie do Walnego Zgromadzenia, złożone za pośrednictwem Prezydium Izby,
  w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Prezydium Izby o odmowie przyjęcia. Odwołanie wniesione po terminie podlega odrzuceniu. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu.

 

§ 10
Ustanie członkostwa w Izbie oraz zawieszenie w prawach członka

 1. Członkostwo w Izbie ustaje wskutek:
  1. wystąpienia z Izby zgłoszonego na piśmie do Prezydium Izby. W tym wypadku ustanie członkostwa następuje w dniu podjęcia stosownej uchwały przez Prezydium Izby, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia pisemnego zgłoszenia w tej sprawie;
  2. skreślenia z listy członków Izby na podstawie uchwały Prezydium Izby z powodu:
   1. śmierci członka będącego osobą fizyczną oraz ustania bytu prawnego członka Izby nie będącego osobą fizyczną,
   2. zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez członka Izby,
   3. niepłacenia składek członkowskich co najmniej przez dwa kolejne okresy rozliczeniowe, po uprzednim jednorazowym bezskutecznym wezwaniu przez Prezydium Izby do zapłaty składek; wzywając do zapłaty Prezydium Izby określa termin zapłaty na 14 dni od daty doręczenia wezwania,
   4. wykluczenia, na wniosek Sądu Koleżeńskiego, z listy członków Izby na mocy uchwały Prezydium Izby z ważnych powodów za które uważane jest,
    w szczególności:
 • nieprzestrzeganie postanowień statutu, regulaminów Izby i uchwał jej organów,
 • prowadzenie działalności sprzecznej z zasadami etyki lub dobrymi obyczajami kupieckimi,
 • dopuszczenie się czynów nieuczciwej konkurencji,
 • okoliczność, gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić z zadaniami Izby albo gdy godzi w jej dobre imię.
 • Zawieszenie w prawach członka Izby następuje:
  1. na wniosek Sądu Koleżeńskiego, uchwałą Prezydium Izby;
  2. zgłoszenia przez członka Izby do Prezydium Izby pisemnego zawieszenia swojego członkostwa, wynikającego z ważnych przyczyn.
   Zawieszenie członkowstwa następuje wówczas w dniu podjęcia stosownej uchwały przez Prezydium Izby, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia pisemnego wniosku o zawieszenie członkostwa. Członkostwo tak zawieszone ulega odwieszeniu na wniosek zainteresowanego po zapadnięciu stosownej uchwały Prezydium Izby, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty doręczenia Prezydium Izby wniosku. Uchwała odmowna może zostać podjęta jedynie z ważnych przyczyn, wymaga pisemnego uzasadnienia i podlega weryfikacji przez Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu po zgłoszeniu odwołania od decyzji Prezydium Izby.
 • Wykluczenie członka Izby następuje mocą uchwały Prezydium Izby o wykluczeniu członka Izby na wniosek Sądu Koleżeńskiego, po złożeniu przez niego pisemnych wyjaśnień,
  a w przypadku ich niezłożenia – po upływie 14 dni licząc od dnia pisemnego zawiadomienia członka. Wykluczonemu członkowi Izby służy prawo pisemnego odwołania, za pośrednictwem Prezydium Izby, do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia uchwały Prezydium Izby wraz z uzasadnieniem. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu i jego decyzja jest ostateczna. W przypadku złożenia odwołania od uchwały Prezydium Izby o wykluczeniu członka Izby, jego członkostwo w Izbie ulega zawieszeniu do czasu zatwierdzenia uchwały przez Walne Zgromadzenie. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez Walne Zgromadzenie za datę wykluczenia uważa się datę uchwały Prezydium Izby o wykluczeniu.
 • (uchylony)
 • Członek Izby, którego członkostwo ustało, nie nabywa praw do majątku Izby.
 • W razie ustania członkostwa Izba nie jest zobowiązana do zwrotu członkowi Izby wpłaconych przez niego składek członkowskich.
 • Członek Izby zawieszony w prawach członka Izby nie może powoływać się na swoje członkostwo w Izbie wobec jakichkolwiek podmiotów prawa przez cały okres swego zawieszenia.

§ 11
Reprezentacja członków

 1. Członkowie Izby będący osobami prawnymi reprezentowani są w Izbie przez uprawnione do tego organy lub pełnomocników, a członkowie będący osobami fizycznymi wykonują swoje prawa osobiście lub przez pełnomocników.
 2. Członkowie Izby lub ich pełnomocnicy mogą reprezentować więcej niż jednego członka Izby na podstawie pisemnego pełnomocnictwa określającego zakres umocowania.

 

§ 12
Prawa i obowiązki członków

 1. Członkom Izby przysługują następujące prawa:
  1. czynne i bierne prawa wyborcze do organów Izby;
  2. uczestnictwa we wszystkich formach działalności Izby;
  3. korzystania z wszelkich form pomocy Izby;
  4. zgłaszania zapytań do władz Izby we wszelkich kwestiach dotyczących Izby.
 2. Członek Izby ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień statutu oraz uchwał organów Izby;
  2. uczestnictwa w realizacji statutowych celów i zadań Izby;
  3. przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich;
  4. działaniem i postawą dbać o dobre imię Izby;
  5. regularnie opłacać składki członkowskie.

 

Dział IV
Organy Izby

Rozdział I
Postanowienia ogólne dotyczące organów Izby

§ 13
Organy Izby

Organami Izby są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków Izby;
 2. Prezydium Izby;
 3. Komisja Rewizyjna;
 4. Sąd Koleżeński;
 5. Komisja Odwoławcza.

§ 14
Skład organów Izby

W skład organów Izby mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne – członkowie Izby lub przedstawiciele członków Izby niebędących osobami fizycznymi.

§ 15
Kadencja i wybory

 1. Kadencja wybieranych organów Izby trwa 3 lata.
 2. Wybory nowych organów odbywają się najpóźniej na 6 miesięcy przed końcem poprzedniej kadencji. Prezes-elekt Izby ma prawo uczestniczyć we wszelkich pracach Prezydium Izby z głosem doradczym.
 3. Wybór, powoływanie i odwoływanie członków organów Izby odbywa się w głosowaniu jawnym. W uzasadnionych przypadkach może być zarządzone głosowanie tajne.

§ 15¹
Zwrot kosztów i wynagrodzenie

 1. Członkom organów Izby przysługuje zwrot kosztów poniesionych z tytułu pełnienia funkcji w tych organach.
 2. Członkom organów Izby może zostać przyznane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w tych organach.
 3. Zasady przyznawania i wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, ustala w drodze uchwały Prezydium Izby z takim zastrzeżeniem, że Walne Zgromadzenie może ustalone zasady przyznawania i wysokość wynagrodzenia w każdym czasie zmienić w przypadku wszystkich albo tylko niektórych organów Izby.

 

Rozdział II
Walne Zgromadzenie

§ 16
Definicja i kompetencje

 1. Najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie.
 2. Członkowie Izby uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo poprzez swoich przedstawicieli, których prawo do reprezentacji wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub aktów wewnętrznych regulujących funkcjonowanie danego członka. Przedstawiciel członka Izby, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, winien wykazać swoje umocowanie do reprezentacji w szczególności przez przedstawienie aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, z zastrzeżeniem ust. 7.
 3. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczy Dyrektor Biura Izby z głosem doradczym.
 4. Każdy członek Izby dysponuje na Walnym Zgromadzeniu jednym głosem.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  1. uchwalenie statutu Izby i zmian w statucie;
  2. ustanowienie Regulaminu wyborów do organów Izby oraz Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
  3. zatwierdzenie regulaminu Prezydium Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
  4. wybór oraz powoływanie i odwołanie członków Prezydium Izby, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Odwoławczej;
  5. wytyczenie kierunków oraz uchwalenie programów działania Izby;
  6. zatwierdzenie rocznego budżetu Izby oraz określenia najwyższej sumy zobowiązań jakie Izba może zaciągnąć;
  7. zatwierdzenie sprawozdań z działalności Prezydium Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz zatwierdzenie zamknięć rachunkowych;
  8. udzielenie absolutorium członkom Prezydium Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu;
  9. nadzór nad ustalaniem zasad przyznawania i wysokości wynagrodzeń członków organów Izby;
  10. podejmowanie uchwał w innych sprawach przypisanych statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
 6. Członkowie Izby podejmują uchwały na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu albo na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
 7. Członkowie Izby mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu poprzez swoich pełnomocników, umocowanych do reprezentacji w drodze pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo udzielone przez członka Izby powinno zawierać dokładne określenie zakresu. Pełnomocnictwo w szczególności powinno zawierać wykaz czynności, do dokonania których uprawniony jest pełnomocnik. Pełnomocnik uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest okazać dokument pełnomocnictwa.

 

§ 17
Zwoływanie

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Prezydium Izby i odbywa się najrzadziej raz w roku w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Prezydium Izby z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/5 członków Izby.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostanie ono zwołane przez Prezydium Izby w czasie określonym w statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ilekroć uzna to za wskazane w sytuacji gdy Prezydium Izby nie zwoła Walnego Zgromadzenia w ciągu czterech tygodni od zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Prezydium Izby zawiadamia członków Izby listem poleconym, wysłanym co najmniej 21 dni przed terminem odbycia obrad Walnego Zgromadzenia (listowne zawiadomienie o walnym zgromadzeniu).
 5. (uchylony)
 6. (uchylony)
 7. Prezydium Izby może – na pisemny wniosek członka Izby skierowany do Prezydium Izby – dokonać zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej członka Izby (elektroniczne zawiadomienie o walnym zgromadzeniu).
 8. Wniosek członka, o którym mowa w ust. 7, powinien zawierać aktualny i pełny adres poczty elektronicznej.
 9. W przypadku złożenia przez członka Izby wniosku, o którym mowa w ust. 7, Prezydium Izby może wobec tego członka Izby stosować każdorazowo według uznania:
  1. tylko elektroniczne zawiadomienie o walnym zgromadzeniu;
  2. jednocześnie elektroniczne zawiadomienie o walnym zgromadzeniu i listowne zawiadomienie o walnym zgromadzeniu.
 10. Członek Izby może w każdej chwili wycofać wniosek, o którym mowa w ust. 7. Wówczas Prezydium Izby nie może stosować wobec tego członka Izby elektronicznego zawiadomienia o walnym zgromadzeniu.

 

§ 17¹
Drugi termin Walnego Zgromadzenia

 1. Jeżeli na Walne Zgromadzenie przybędzie mniej niż połowa członków Izby, Prezydium Izby ustala drugi termin Walnego Zgromadzenia. Przepisy § 17 stosuje się odpowiednio.
 2. Walne Zgromadzenie, ustalone na podstawie ust. 1, odbywa się bez względu na ilość przybyłych członków Izby.

 

§ 18
Przedmiot obrad

 1. Przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia mogą być jedynie sprawy objęte porządkiem obrad, ustalonym i podanym do wiadomości w trybie określonym w § 17 ust. 4 i § 17 ust. 7.
 2. Sprawy nie objęte porządkiem obrad mogą być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia jedynie wówczas, jeżeli dotyczą członków organów Izby lub też zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

§ 19
Kworum podejmowania uchwał

Uchwały Walnego zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności ½ członków Izby lub ich przedstawicieli w pierwszym terminie i zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków Izby lub ich przedstawicieli w drugim terminie z zastrzeżeniem postanowienia § 34 ust. 1.

Rozdział III
Prezydium Izby

§ 20
Zadania i skład

 1. Prezydium Izby kieruje działalnością Izby oraz reprezentuje Izbę na zewnątrz.
 2. Prezydium Izby składa się z od 3 do 8 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie,
  w tym z Prezesa Izby, Wiceprezesa Izby i Sekretarza Izby.
 3. Prezes Izby lub zastępujący go Wiceprezes Izby, kierują pracami Prezydium Izby.

 

§ 20¹
Kompetencje

 1. Do kompetencji Prezydium Izby należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych statutem do kompetencji innych organów Izby.
 2. W celu realizacji celów i zadań Izby, Prezydium Izby powołuje Biuro Izby oraz Dyrektora Biura Izby. Biuro Izby działa zgodnie z Regulaminem Biura Izby uchwalanym przez Prezydium Izby.
 3. W celu realizacji celów i zadań Izby, Prezydium Izby może powołać komisje, komitety, rady, sekcje, grupy ekspertów.

 

§ 21
Wybór członków

 1. (uchylony).
 2. (uchylony).
 3. (uchylony).
 4. (uchylony).
 5. (uchylony).
 6. Wybór członków Prezydium Izby określa Regulamin wyborów do organów Izby.

 

§ 22
(uchylony)

Rozdział IV
Komisja Rewizyjna

§ 23
Skład

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-7 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
  i Sekretarza.
 3. Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Prezydium Izby
  z głosem doradczym.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami innych organów Izby.

 

§ 24
Kompetencje

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzenie bieżących i rocznych kontroli gospodarki finansowej Izby;
 2. przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków i spostrzeżeń dotyczących bieżącej działalności Izby;
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z kontroli działalności Izby wraz
  z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium Prezydium Izby.

§ 25
Regulamin

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o Regulamin komisji rewizyjnej zatwierdzony w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział V
Sąd Koleżeński

§ 26
Skład i zadania

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3-7 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego składu Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
  i Sekretarza.
 3. Przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego może uczestniczyć w posiedzeniach Prezydium Izby
  z głosem doradczym.
 4. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą być jednocześnie członkami innych organów Izby.

 

§ 27
Kompetencje

 1. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. rozstrzyganie sporów wynikających z członkostwa w Izbie, a w szczególności:
   1. rozpatrywanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem przez członków Izby postanowień Statutu, regulaminów, uchwał organów Izb,
   2. rozpatrywanie sporów między członkami Izby oraz członkiem Izby a Izbą, powstałych
    w związku z członkostwem w Izbie,
  2. rozstrzyganie w przedmiocie wniosku złożonego przez członka Izby w celu oczyszczenia się ze stawianych mu zarzutów przez osoby trzecie, niebędące członkami Izby.
 2. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach, o których mowa w ust. 1, w pierwszej instancji.

 

§ 28
Regulamin

Sąd Koleżeński działa w oparciu o Regulamin Sądu Koleżeńskiego, zatwierdzony w formie uchwały przez Walne Zgromadzenie.

Rozdział VI
Komisja Odwoławcza

§281

Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Komisji Odwoławczej.

§282
Powołanie Komisji Odwoławczej i wybór jej członków

 1. Komisja Odwoławcza powoływana jest dla każdej sprawy osobno, wskutek wniesionego odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 2. Komisja odwoławcza składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w głosowaniu jawnym.
 3. W skład Komisji Odwoławczej nie mogą wchodzić osoby pełniące funkcje członków innych organów Izby Coachingu.

§283
Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego

 1. Odwołanie, o którym mowa w § 281, strony wnoszą do Komisji Odwoławczej za pośrednictwem Sądu Koleżeńskiego, w terminie 30 dni od wydania orzeczenia.
 2. Odwołanie powinno zawierać:
 3. Dokładne oznaczenie wnoszącego dowołanie;
 4. Dokładne oznaczenie stron postępowania przed Sądem Koleżeńskim,
 5. Zarzuty stawiane orzeczeniu Sądu Koleżeńskiego;
 6. Uzasadnienie odwołania.

§284
Kompetencje Komisji Odwoławczej

 1. Do kompetencji Komisji Odwoławczej należy orzekanie w sprawie odwołania od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.
 2. Komisja odwoławcza zaznajamia się z całokształtem materiału zebranego w sprawie przez Sąd Koleżeński, w szczególności z treścią protokołu przekazanego Komisji Odwoławczej przez Sekretarza Sądu Koleżeńskiego, oraz bada:
 3. czy nie doszło do naruszenia przez Sąd Koleżeński postanowień Regulaminu Sądu Koleżeńskiego , Statutu i innych aktów prawnych obowiązujących w Izbie;
 4. czy zachodziły podstawy wydania orzeczenia o treści wyrażonej w jego sentencji;
 5. czy zastosowana przez Sąd Koleżeński kara lub środek karny są adekwatne do czynu i stopnia winy Obwinionego.
 6. Po dokonaniu czynności opisanych w ust.1, Komisja Odwoławcza:
 7. oddala odwołanie;
 8. uchyla orzeczenie Sądu Koleżeńskiego i orzeka co do istoty sprawy;
 9. uchyla orzeczenie Sądu Koleżeńskiego i przekazuje sprawę Sądowi Koleżeńskiego do ponownego rozpoznania.

Dział V
Majątek i Gospodarka finansowa Izby

§ 29
Majątek Izby

Na majątek Izby składają się ruchomości, nieruchomości, środki pieniężne oraz wszelkie prawa majątkowe.

§ 30
Źródła majątku Izby
1. Majątek Izby powstaje m.in. z:

 1. składek członkowskich;
 2. dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
 3. wpływów z działalności statutowej;
 4. dochodów z majątku Izby;
 5. wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej Izby.

2. Izba może prowadzić własną działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

 1. wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
 2. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 3. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
 4. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
 5. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
 6. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z);
 7. reklama (PKD 73.1);
 8. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
 9. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B);
 10. działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
 11. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

§ 31
Składka członkowska

Każdy Członek Izby płaci składkę członkowską w wysokości i w terminach uchwalonych przez Prezydium Izby.

§ 32
Zasady gospodarki finansowej Izby

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Izby uchwala Prezydium Izby.

Dział VI
Reprezentacja Izby

§ 33
Składanie oświadczeń woli

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Izby, w tym dotyczących jej praw i obowiązków majątkowych, upoważnieni są działający łącznie dwaj członkowie Prezydium Izby.
 2. W zakresie czynności rozporządzających, przekraczających zakres zwykłego zarządu lub przekraczających wartość 50 tysięcy złotych do ważności oświadczenia woli wymagana jest pisemna zgoda większości członków Prezydium Izby.

 

Dział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Izby

§ 34

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub likwidacji Izby podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i kwalifikowaną większością 3/4 głosów bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. W przypadku podjęcia uchwały o likwidacji Izby, Walne Zgromadzenie w tej samej uchwale powołuje likwidatora, który przeprowadza likwidację wykonując postanowienia Statutu dotyczące przeznaczenia majątku Izby.
 3. Określa się następujące zasady przeznaczenia majątku Izby w razie jej likwidacji:
  1. majątek Izby w pierwszej kolejności przeznacza się na zaspokojenie długów
   i wierzytelności oraz na koszty likwidacji Izby;
  2. majątek Izby nie może być przeznaczony na podział pomiędzy członków Izby;
  3. pozostałą część majątku Izby przeznacza się na cele społeczne określone w uchwale Walnego Zgromadzenia o likwidacji Izby.
 4. Likwidator niezwłocznie po wyznaczeniu go zgłasza do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o wpisanie otwarcia likwidacji Izby, przystępuje do sporządzenia bilansu na dzień otwarcia likwidacji oraz listy zobowiązań Izby, a także sporządza plan finansowy likwidacji i plan zaspokojenia zobowiązań.
 5. Po zakończeniu likwidacji likwidator przedstawia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia bilans na dzień zakończenia likwidacji. Po zatwierdzeniu bilansu na dzień zakończenia likwidacji, likwidator zgłasza wniosek o wykreślenie Izby z rejestru oraz przekazuje księgi i dokumenty zlikwidowanej Izby do przechowania.

 

Dział VIII
Postanowienia końcowe

§ 35
Przyjęcie statutu

Statut niniejszy został przyjęty na założycielskim Walnym Zgromadzeniu Członków dnia 28 marca 2009 r., co uczestniczący w Zgromadzeniu potwierdzają swoimi własnoręcznymi podpisami: