Coaching to metoda wspierania rozwoju, realizowana w formie cyklu spotkań pomiędzy coachem a klientem, podczas których coach, poprzez aktywne słuchanie, zadawanie pytań oraz stosowanie innych specyficznych narzędzi i zadań rozwojowych, towarzyszy klientowi w wyznaczaniu ważnych dla niego celów, odnajdywaniu wewnętrznych zasobów potrzebnych do ich realizacji oraz ustalaniu i wdrażaniu planów działań. Coach wspiera klienta w odkrywaniu i efektywnym wykorzystaniu osobistego potencjału celem podnoszenia jakości życia.

Coaching może mieć formę pracy indywidualnej, z grupą lub zespołem.

PRZYKŁADOWE OBSZARY ZASTOSOWAŃ COACHINGU WE WZGLĘDU NA CEL

COACHING PRZYWÓDCZY (LEADERSHIP COACHING)
Koncentruje się na pracy z kierownikami, kadrą zarządzającą przedsiębiorstw i organizacji w zakresie rozwoju potencjału związanego z przewodzeniem innym; jednym z możliwych do wykorzystania narzędzi przez coachów jest ocena 360 stopni.

COACHING UMIEJĘTNOŚCI (SKILLS COACHING)
Koncentruje się na pracy ze specjalistami w danej dziedzinie (sprzedawcami, pracownikami działów obsługi klienta itp.), jest ukierunkowany na rozwój umiejętności i jest procesem wyposażania ludzi w narzędzia, wiedzę i szanse, jakich potrzebują, aby się rozwijać i pracować coraz wydajniej; często wykorzystywanym sposobem pracy coacha, jest obserwacja klienta w miejscu jego pracy.

COACHING STRATEGICZNY (STRATEGIC COACHING, EXECUTIVE COACHING)
Jest ukierunkowany na pracę z najwyższą kadrą zarządzającą w obszarze określania kierunku rozwoju i tworzenia strategii przedsiębiorstw i organizacji.

COACHING KARIERY (CAREER COACHING)
Jest skierowany do osób potrzebujących wsparcia w doprecyzowaniu ścieżki kariery zawodowej pozwalającej na wykorzystanie potencjału zawodowego klienta, przy jednoczesnym osiąganiu pełnej satysfakcji z wykonywanej pracy; coachowie kariery pracują wykorzystując między innymi różne narzędzia badania potencjału i predyspozycji zawodowych.

COACHING BIZNESOWY (BUSINESS COACHING)
Koncentruje się na biznesowym rozwoju organizacji – może dotyczyć również pracy z klientami rozpoczynającymi lub prowadzącymi własną działalność przedsiębiorcami.

COACHING OSOBISTY/ŻYCIOWY (PERSONAL/LIFE COACHING)
Jest realizowany poza kontekstem organizacji, na zlecenie prywatnej osoby. Temat coachingu zależy od indywidualnych potrzeb klienta i może dotyczyć realizacji wizji w życiu, przygotowywania planów, budowania zadowalających relacji, zdrowia i prezencji, kreatywności, wolności finansowej, wychowywania dzieci, młodzieży, podejmowania decyzji w kluczowych dla klienta sprawach itd.

COACHING ZESPOŁU (TEAM COACHING)
Jest procesem interaktywnym, koncentruje się na obszarach i celach istotnych z punktu widzenia całego zespołu, jego istotą jest wzięcie odpowiedzialności przez członków zespołu za zespół jako całość, za realizowanie wspólnych celów i wartości.

COACHING GRUPOWY (GROUP COACHING)
Jest procesem prowadzonym metodami pracy warsztatowej, nastawionym na indywidualną pracę każdego członka grupy nad istotnymi dla niego obszarami i celami.

COACHING A INNE FORMY WSPIERANIA

COACHING A SZKOLENIE
Szkolenie to działanie, którego celem jest dostarczenie wiedzy i/lub ćwiczenie umiejętności i/lub zmiana postaw. Cechą wspólną coachingu i szkolenia jest motywowanie do zmiany i wspieranie rozwoju umiejętności. Jedna i druga metoda wykorzystuje zadawanie pytań i słuchanie. Coaching w odróżnieniu od szkolenia jako efekt stawia sobie osiąganie konkretnych celów na stanowisku pracy /w życiu klienta. W procesie coachingu szczególną rolę odgrywa osobista odpowiedzialność klienta oraz jego osobiste zaangażowanie. W ramach coachingu jest możliwość pracy nad wszystkimi czynnikami wpływającymi na realizację założonego celu np. motywacją, wartościami, środowiskiem, organizacją pracy, równowagą pomiędzy życiem osobistym a zawodowym.

COACHING A PSYCHOTERAPIA
Psychoterapia jest całościowym, celowym i zaplanowanym oddziaływaniem stosowanym w leczeniu zaburzeń psychospołecznych i psychosomatycznych oraz stanów cierpienia przy pomocy metod psychologicznych(WHO).

Cechą wspólną coachingu i psychoterapii jest fakt, że nie można się spodziewać gotowych odpowiedzi i recept oraz że jako cel wyznaczają sobie one poprawę funkcjonowania danej osoby. Coaching koncentruje się na pracy z osobami, które poszukują wsparcia w zwiększeniu ich efektywności, realizacji celów oraz rozwoju w dziedzinie zawodowej i osobistej. Natomiast psychoterapia skupia się na leczeniu zaburzeń, uwalnianiu od cierpienia, uzyskiwaniu poprawy funkcjonowania w codziennym życiu i w relacjach, lepszym radzeniu sobie z emocjami etc.

COACHING A MENTORING
Mentoring jest procesem wspierania podopiecznego w realizacji celów zawodowych w oparciu o relację mistrz-uczeń. Mentor jest patronem z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie profesjonalnych zainteresowań podopiecznego. Cechą wspólną coachingu i mentoringu jako cel wyznacza sobie wspierania klienta w realizowaniu jego celów. Coaching w odróżnieniu od mentoringu zakłada, że coach nie przyjmuje za kluczowe działanie przkazywanie wiedzy i doświadczeń z danej dziadziny w pracy z klientem. Coaching opiera się na relacji w pełni partnerskiej.

COACHING A PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
Poradnictwo psychologiczne – pomoc polegająca głównie na rozmowach, które mają na celu wyjaśnienie natury problemów zgłaszanych przez klientów, odnalezienia właściwych kierunków poszukiwania ich rozwiązań. Cechą wspólną coachingu i poradnictwa psychologicznego jest wsparcie, jakie klient uzyskuje w odniesieniu do konkretnego, wybranego przez siebie tematu i raczej ma krótkoterminowy charakter. W odróżnieniu od poradnictwa psychologicznego, jednym z istotnych elementów coachingu jest współpraca w trakcie dokonywanych przez klienta zmian, wspólne omawianie ich skutków, wyciąganie wniosków, korygowanie na bieżąco działań i poszukiwanie dalszych możliwości. Coach aktywnie i wspierająco towarzyszy klientowi w procesie zmiany, aż do momentu, gdy założone przez klienta cele zostaną osiągnięte, lub przynajmniej rozpocznie ich realizację wiedząc, że dalej poradzi sobie już sam.

COACHING A DORADZTWO
Doradztwo jest to działanie lub proces, w którym doradca – jako ekspert i specjalista w konkretnej dziedzinie – dostarcza klientowi gotowe warianty rozwiązań dotyczących wskazanego przez klienta obszaru i dostosowane do jego aktualnych potrzeb. Cechą wspólną coachingu i doradztwa jest to, że jako cel wyznaczają sobie zwiększenie skuteczności i efektywności działań klienta poprzez znalezienie nowych rozwiązań. Coaching w odróżnieniu od doradztwa zakłada, że klient samodzielnie wypracowuje i wdraża własne rozwiązania, bazując na całej posiadanej przez siebie wiedzy umiejętnościach i doświadczeniu. Coach jest partnerem, który wspiera klienta podczas tego procesu.