Jacek Jakubowski

Miejscowość: Warszawa
Telefon: 602551045
Strona www:
Adres email: jac.jakubowski@grupatrop.pl
Grupa TROP

Od ponad 30 lat trener, super­wizor treningu psychologicz­nego rekomen­dowany przez Pol­skie Towarzystwo Psychologiczne. Wieloletni prezes Rady Trenerów przy Pol­skim Towarzystwie Psychologicz­nym, przez jedną kaden­cję wiceprzewod­niczący Rady Pol­skiej Izby Firm Szkoleniowych. Członek amerykań­skiej orga­ni­za­cji: Innowatorzy Dla Dobra Ogółu ASHOKA. Jest autorem kon­cep­cji pierw­szej w Pol­sce Szkoły Trenerów (założonej przed dwudziestu laty), która wyewoluowała w naj­więk­szą Szkołę Trenerów Biz­nesu prowadzoną w ramach Grupy TROP. Pracuje jako super­wizor i men­tor Szkoły Trenerów Biz­nesu, Szkoły Coachów i U! Lider. Zaj­muje się m.in. budowaniem i realizacją Strategii Roz­woju Spo­łecz­nego w fir­mach biz­nesowych, szkoleniami z zakresu zarzą­dza­nia zmianą, aktywizacji, budowania współ­pracy w struk­turach sieciowych, roz­wijania umie­jęt­no­ści psychospołecz­nych, wpro­wa­dza­nia innowacyj­nych roz­wiązań. Prowadził wieloletni program wspar­cia procesu budowania działu sprzedaży mobil­nej jed­nego z naj­więk­szych ban­ków w Pol­sce. Pracował dla wielu firm m.in. Agora SA, Amplico Life, Aiton Cald­well SA, BZWBK SA, Raif­feisen Bank, INGBank Śląski, WSiP, Bank BPH, Inter Cars), ITI Cor­poration Sp. z o.o., PWN, Bom­bar­dier Trans­por­tation (ZWUS),PLL LOT SA. Współ­pracuje z: Akademią Roz­woju Filan­tropii, Biurem Rzecz­nika Praw Obywatel­skich, Cen­trum Wspie­ra­nia Aktyw­no­ści Lokal­nych (CAL), Instytutem Coun­cel­lingu Gestalt, Klubem Gaja, Fun­dacją Iskierka, PAFW, Pracow­nią Badań i Innowacji spo­łecz­nych „Stocz­nia”, Towarzystwem Inicjatyw Twór­czych „Ę”.
Strona inter­netowa Jaca Jakubow­skiego Czytaj więcej

Rodzaje coachingu: Przywódczy, Umiejętności, Strategiczny, Biznesowy, Kariery, Osobisty/Życiowy, Zespołu, Grupowy