PRZEDŁUŻENIE lub WZNOWIENIE AKREDYTACJI COACHA IC

Wymagania akredytacyjne

 • Przeprowadzenie co najmniej 100 godzin coachingu, w tym minimum pięciu coachingów wielosesyjnych dowodzących umiejętności prowadzenia procesu coachingu
 • Udział w łącznie  w co najmniej 50 godzinach szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji dotyczących obszaru coachingu albo kompetencji coacha, także jako wykładowca lub trener, potwierdzony certyfikatami lub zaświadczeniami
 • Odbycie 15 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej, w tym poddanie superwizji tematów z własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji i co najmniej 5 godzin z superwizorem akredytowanym w IC
 • Dla wznawiających akredytację po przerwie rekomendacja od minimum jednego superwizora akredytowanego przez IC, wystawiona zgodnie ze standardami ustanowionymi przez IC, a oparta na minimum jednej sesji polegającej na obserwacji uczestniczącej prowadzenia procesu coachingu  w ciągu ostatniego roku poprzedzającego wznowienie
 • Przeprowadzenie 90 godzin zegarowych coachingu, w tym minimum pięć coachingów wielosesyjnych
 • Zobowiązanie się do korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej w wymiarze 15  godzin w ciągu kolejnych pięciu lat, w tym poddanie superwizji tematów z własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji

Wraz ze złożeniem aplikacji kandydat wnosi bezzwrotną opłatę aplikacyjną w wysokości 200zł + VAT, osoba niebędąca członkiem IC – 300zł + VAT.
Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydat wniesie opłatę akredytacyjną w wysokości
członek IC – 300zł +VAT, osoba niebędąca członkiem IC – 500zł + VAT.
Akredytacja przedłużana jest na kolejne 5 lat a przy wznawianiu akredytacji po przerwie przyznawana na 5 lat licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia aplikacji.

Pobierz arkusz aplikacyjny

PRZEDŁUŻENIE lub WZNOWIENIE AKREDYTACJI COACHA SUPERWIZORA IC

Wymagania akredytacyjne

 • Przeprowadzenie co najmniej 100 godzin coachingu, w tym minimum pięć procesów coachingu wielosesyjnych dowodzących umiejętności prowadzenia procesu coachingu
 • Udział w łącznie  w co najmniej 50 godzinach szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji dotyczących obszaru coachingu albo kompetencji coacha, także jako wykładowca lub trener, potwierdzony certyfikatami lub zaświadczeniami
 • Odbycie 15 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej, w tym poddanie superwizji tematów z własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji i co najmniej 5 godzin z superwizorem akredytowanym w IC
 • Przeprowadzenie co najmniej 100 godzin superwizji coachingu, w tym minimum  20 godzin superwizji indywidualnych
 • Udział w okresowych (raz na pół roku), organizowanych przez IC, spotkaniach dotyczących obszaru superwizji lub służących rozwijaniu kompetencji superwizora (interwizja, warsztaty rozwojowe)
 • Dla osób wznawiających akredytację po przerwie rekomendacja od minimum jednego superwizora akredytowanego przez IC, wystawiona zgodnie ze standardami ustanowionymi przez IC, a oparta na minimum jednej sesji polegającej na obserwacji uczestniczącej prowadzenia procesu superwizji  w ciągu ostatniego roku poprzedzającego wznowienie.
 • Zobowiązanie się do korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej w wymiarze 15  godzin w ciągu kolejnych pięciu lat, w tym poddanie superwizji tematów z własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji
 • Zobowiązanie się do udziału w okresowych (raz na pół roku), organizowanych przez IC, spotkaniach służących rozwijaniu kompetencji superwizora (interwizja, warsztaty rozwojowe)

Wraz ze złożeniem aplikacji kandydat wnosi bezzwrotną opłatę aplikacyjną w wysokości 400zł +VAT.
Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji kandydat wniesie opłatę akredytacyjną w wysokości 1100zł +VAT.
Akredytacja przyznawana jest na kolejne 5 lat lub przy wznawianiu akredytacji po przerwie na 5 lat licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia aplikacji.

Pobierz arkusz aplikacyjny

PRZEDŁUŻENIE lub WZNOWIENIE AKREDYTACJI PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

Wymagania akredytacyjne

 • Zgodność z definicją coachingu, kodeksem etycznym oraz kluczowymi kompetencjami Izby Coachingu
 • Kształcenie w zdefiniowanych przez Izbę Coachingu obszarach zagadnień
 • Min 125 godzin zegarowych (tj. 167 dydaktycznych) kształcenia
 • Dyr. merytoryczny programu posiada akredytację Izby Coachingu
 • Pisemne procedury dotyczące standardów kształcenia
 • Przynajmniej dwie obserwowane sesje coachingu, z pisemną oceną poziomu biegłości kandydata
 • Zaakceptowany sposób przeprowadzania i kryteriów zaliczenia egzaminu
 • Wskazana ścieżka dalszego rozwijania kompetencji dla osób, które nie zaliczyły egzaminu
 • Program w minimum 70% czasu składa się z działań praktycznych – warsztatowych
 • Program jest reklamowany wyłącznie jako program szkolenia coachów
 • Treści, materiały i techniki wykorzystane w programie gwarantują przestrzeganie i spełnianie warunków umów, w szczególności praw autorskich
 • Izba Coachingu w ramach Komisji ds. Akredytacji ma prawo do audytu zewnętrznego procesu kształcenia i programu

Wraz ze złożeniem aplikacji kandydat wnosi bezzwrotną opłatę aplikacyjną w wysokości 1000zł +VAT.
Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji kandydat wniesie opłatę akredytacyjną w wysokości 2000zł +VAT (płatność jednorazowa) lub 2400zł + VAT jeśli opłata uiszczona zostanie w trzech równych ratach. Organizacja niebędąca członkiem IC – odpowiednio 3000zł + VAT (jednorazowo) lub 3600zł + VAT(w ratach).
Akredytacja przyznawana jest na 5 lat licząc od daty pozytywnego rozpatrzenia aplikacji i po wniesieniu opłaty akredytacyjnej w całości lub pierwszej raty.

Pobierz arkusz aplikacyjny