PRZEDŁUŻENIE lub WZNOWIENIE AKREDYTACJI COACHA IC

Wymagania akredytacyjne

 • Przeprowadzenie co najmniej 100 godzin coachingu, w tym minimum pięciu coachingów wielosesyjnych dowodzących umiejętności prowadzenia procesu coachingu
 • Udział w łącznie  w co najmniej 50 godzinach szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji dotyczących obszaru coachingu albo kompetencji coacha, także jako wykładowca lub trener, potwierdzony certyfikatami lub zaświadczeniami
 • Odbycie 15 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej, w tym poddanie superwizji tematów z własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji i co najmniej 5 godzin z superwizorem akredytowanym w IC
 • Dla wznawiających akredytację po przerwie rekomendacja od minimum jednego superwizora akredytowanego przez IC, wystawiona zgodnie ze standardami ustanowionymi przez IC, a oparta na minimum jednej sesji polegającej na obserwacji uczestniczącej prowadzenia procesu coachingu  w ciągu ostatniego roku poprzedzającego wznowienie
 • Przeprowadzenie 90 godzin zegarowych coachingu, w tym minimum pięć coachingów wielosesyjnych
 • Zobowiązanie się do korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej w wymiarze 15  godzin w ciągu kolejnych pięciu lat, w tym poddanie superwizji tematów z własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji

Wraz ze złożeniem aplikacji kandydat wnosi bezzwrotną opłatę aplikacyjną w wysokości 200zł + VAT, osoba niebędąca członkiem IC – 300zł + VAT.
Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydat wniesie opłatę akredytacyjną w wysokości
członek IC – 300zł +VAT, osoba niebędąca członkiem IC – 500zł + VAT.
Akredytacja przedłużana jest na kolejne 5 lat a przy wznawianiu akredytacji po przerwie przyznawana na 5 lat licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia aplikacji.

Arkusz aplikacyjny

PRZEDŁUŻENIE lub WZNOWIENIE AKREDYTACJI COACHA SUPERWIZORA IC

Wymagania akredytacyjne

 • Przeprowadzenie co najmniej 100 godzin coachingu, w tym minimum pięć procesów coachingu wielosesyjnych dowodzących umiejętności prowadzenia procesu coachingu
 • Udział w łącznie  w co najmniej 50 godzinach szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji dotyczących obszaru coachingu albo kompetencji coacha, także jako wykładowca lub trener, potwierdzony certyfikatami lub zaświadczeniami
 • Odbycie 15 godzin superwizji indywidualnej lub grupowej, w tym poddanie superwizji tematów z własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji i co najmniej 5 godzin z superwizorem akredytowanym w IC
 • Przeprowadzenie co najmniej 100 godzin superwizji coachingu, w tym minimum  20 godzin superwizji indywidualnych
 • Udział w okresowych (raz na pół roku), organizowanych przez IC, spotkaniach dotyczących obszaru superwizji lub służących rozwijaniu kompetencji superwizora (interwizja, warsztaty rozwojowe)
 • Dla osób wznawiających akredytację po przerwie rekomendacja od minimum jednego superwizora akredytowanego przez IC, wystawiona zgodnie ze standardami ustanowionymi przez IC, a oparta na minimum jednej sesji polegającej na obserwacji uczestniczącej prowadzenia procesu superwizji  w ciągu ostatniego roku poprzedzającego wznowienie.
 • Zobowiązanie się do korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej w wymiarze 15  godzin w ciągu kolejnych pięciu lat, w tym poddanie superwizji tematów z własnej pracy w roli coacha podczas minimum pięciu sesji superwizji
 • Zobowiązanie się do udziału w okresowych (raz na pół roku), organizowanych przez IC, spotkaniach służących rozwijaniu kompetencji superwizora (interwizja, warsztaty rozwojowe)

Wraz ze złożeniem aplikacji kandydat wnosi bezzwrotną opłatę aplikacyjną w wysokości 400zł +VAT.
Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji kandydat wniesie opłatę akredytacyjną w wysokości 1100zł +VAT.
Akredytacja przyznawana jest na kolejne 5 lat lub przy wznawianiu akredytacji po przerwie na 5 lat licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia aplikacji.

Arkusz aplikacyjny