Akredytacja Superwizora w Izbie Coachingu to potwierdzenie profesjonalnego przygotowania do pełnienia roli supewizora coachingu.
Superwizor, którego kompetencje i kwalifikacje poświadcza otrzymana akredytacja jest wiarygodny dla swoich coachów, którzy pragną rozwijać się pod kierunkiem osób o potwierdzonych umiejętnościach.
Przystępując do akredytacji, superwizor zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etycznego (link do kodeksu) Izby Coachingu, co stanowi zapewnienie świadczenia usług nie tylko profesjonalnie, ale przede wszystkim w zgodzie z zasadami etycznymi.

Izba Coachingu określiła standardy, jakie winien spełniać superwizor coachingu. Akredytacja służy wykazaniu się przez aplikującego, że włącza się w nurt profesjonalizacji i rozwoju coachingu. W związku z brakiem regulacji prawnych dotyczących zawodu coacha, każdy może obwołać się coachem, niezależnie od posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w tej materii. Dlatego posiadanie akredytacji po pierwsze wyróżnia akredytowaną osobę, a po drugie daje firmom i osobom poszukującym drogi kształcenia się pewność, że sięgają po usługi spełniające wysokie standardy.

Akredytacja superwizora jest potwierdzona wydaniem certyfikatu akredytacyjnego ważnego 5 lat.
Ponadto akredytowany superwizor otrzymuje prawo do posługiwania się adresem mailowym w domenie ic.org.pl oraz wizytówką akredytowanego superwizora, której wzór otrzymuje wraz z certyfikatem akredytacyjnym.
Po upływie 5 lat akredytacja może zostać przedłużona, gdy coach przedstawi dokumenty poświadczające wykonywanie zawodu coacha.
W procesie aplikacji o akredytację Komisja ds. Akredytacji bada spełnienie wymaganych standardów przez aplikującego. Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji i wniesieniu przez aplikującego wymaganych opłat udziela akredytacji na okres pięciu lat, wydaje certyfikat oraz podaje to do publicznej wiadomości poprzez swoje media.

Pobierz Arkusz aplikacyjny dla superwizora obowiązujący od stycznia 2017

Wymagania akredytacyjne

 • Zobowiązanie do postępowania zgodnie z Kodeksem Etycznym Coacha
 • Wykształcenie i doświadczenie:
  • studiów wyższych magisterskich oraz dwa lata pracy
  • studiów wyższych licencjackich oraz cztery lata pracy
  • szkoły średniej (matura) oraz siedem lat pracy w zarządzaniu ludźmi lub firmą, konsultingu, trenerstwie lub edukacji
 • Minimum 5 lat pracy z ludźmi, która obejmowała rozwijanie potencjału drugiego człowieka (np. coaching, doradztwo, szkolenie, psychoterapia, zarządzanie lub przewodzenie zespołom, prowadzenie warsztatów rozwojowych).
 • Ukończenie procesu kształcenia w zakresie coachingu obejmującego co najmniej 125 godzin nauki
 • Przeprowadzenie 200 godzin zegarowych coachingu, w tym minimum pięć coachingów wielosesyjnych
 • Podleganie superwizji pracy coachingowej w wymiarze minimum 15 godzin zegarowych
 • W przypadku ukończenia szkolenia akredytowanego przez Izbę Coachingu – rekomendacja 3 akredytowanych superwizorów
 • W przypadku ukończenia innego szkolenia – rekomendacja 2 akredytowanych superwizorów oraz przedstawienie nagrania z sesji lub przedłożenie opisu procesu
 • Udział we własnym coachingu w wymiarze co najmniej 6 godzin zegarowych
 • Przeprowadzenie minimum 60 godzin superwizji indywidualnej i grupowej, w tym przynajmniej 30 godzin superwizji indywidualnej
 • Udział w interwizji pracy superwizyjnej w wymiarze minimum 10 godzin rocznie.
 • Zobowiązanie do stałego korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej w minimalnym wymiarze 15 godzin w ciągu kolejnych pięciu lat

Uwaga:

Wersja Systemu Akredytacji zawierająca wymienione wyżej wymagania akredytacyjne weszła w życie  16 czerwca 2016.  Do końca roku 2016 obowiązuje okres przejściowy, w którym można przystąpić do akredytacji zarówno w poprzednim jak i nowym trybie.  Datą graniczną przyjmowania aplikacji (złożenie formularza i wniesienie opłaty aplikacyjnej) według przepisów sprzed 16.06.2016 jest  31.12.2016.

Szczegółowych informacji informacji udziela biuro Izby biuro@ic.org.pl

Dokument podpisany i z parafowanymi wszystkimi stronami należy wysłać do IC w formie papierowej i elektronicznej.

Wysłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres akredytacja@ic.org.pl (zeskanowany cały dokument, wszystkie parafowane strony wraz z podpisem) uruchamia proces akredytacyjny, jednak bez formy papierowej proces akredytacji nie może zostać zakończony.

Opłaty

W cenie:

 • weryfikacja aplikacji,
 • wydanie certyfikatu,
 • zamieszczenie na stronie IC na liście akredytowanych
 • zamieszczenie sylwetki coacha w ‚Znajdź coacha’ wraz z linkiem do jego strony internetowej