Akredytacja w Izbie Coachingu to potwierdzenie profesjonalnego przygotowania do wykonywania zawodu coacha.
Coach, którego kompetencje i kwalifikacje poświadcza otrzymana akredytacja jest wiarygodny dla swoich klientów, szczególnie w środowisku biznesu, które oczekuje współpracy z osobami o potwierdzonych umiejętnościach.
Przystępując do akredytacji, coach zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etycznego (link do kodeksu) Izby Coachingu, co dla klienta stanowi zapewnienie świadczenia usług nie tylko profesjonalnie ale przede wszystkim w zgodzie z zasadami etycznymi.

Izba Coachingu określiła standardy, jakie winien spełniać coach, coach superwizor, program edukacyjny coacha, szkoła coachingu, by wytyczyć ścieżkę do rejestracji zawodu coacha. Akredytacja służy wykazaniu się przez aplikującego, że włącza się w nurt profesjonalizacji i rozwoju coachingu. W związku z brakiem regulacji prawnych dotyczących zawodu coacha, każdy może obwołać się coachem, niezależnie od posiadanej wiedzy, umiejętności i doświadczenia w tej materii. Dlatego posiadanie akredytacji po pierwsze wyróżnia akredytowaną osobę czy firmę spośród wielu innych, a po drugie daje firmom i osobom poszukującym coacha, superwizora, drogi kształcenia pewność, że sięgają po usługi spełniające wysokie standardy.
W procesie aplikacji o akredytację Komisja ds. Akredytacji bada spełnienie wymaganych standardów przez aplikującego. Po pozytywnym rozpatrzeniu aplikacji i wniesieniu przez aplikującego wymaganych opłat udziela akredytacji na okres pięciu lat, wydaje certyfikat oraz podaje to do publicznej wiadomości poprzez swoje media

Akredytacja coacha jest potwierdzona wydaniem certyfikatu akredytacyjnego ważnego 5 lat.
Ponadto akredytowany coach otrzymuje prawo do posługiwania się adresem mailowym w domenie ic.org.pl oraz wizytówką akredytowanego coacha, której wzór otrzymuje wraz z certyfikatem akredytacyjnym.
Po upływie 5 lat akredytacja może zostać przedłużona, gdy coach przedstawi dokumenty poświadczające wykonywanie zawodu coacha.

Pobierz Arkusz aplikacyjny dla coacha – obowiązujący od 1 stycznia 2017

Wymagania akredytacyjne

 • Zobowiązanie do postępowania zgodnie z Kodeksem Etycznym Coacha
 • Wykształcenie i doświadczenie:
  • studiów wyższych magisterskich oraz dwa lata pracy
  • studiów wyższych licencjackich oraz cztery lata pracy
  • szkoły średniej (matura) oraz siedem lat pracy w zarządzaniu ludźmi lub firmą, konsultingu, trenerstwie lub edukacji
 • Ukończenie procesu kształcenia w zakresie coachingu obejmującego co najmniej 125 godzin nauki
 • Przeprowadzenie 90 godzin zegarowych coachingu, w tym minimum pięć coachingów wielosesyjnych
 • Podleganie superwizji pracy coachingowej w wymiarze minimum 15 godzin zegarowych
 • W przypadku ukończenia szkolenia akredytowanego przez Izbę Coachingu – rekomendacja 3 akredytowanych superwizorów
 • W przypadku ukończenia innego szkolenia – zaświadczenia o odbyciu superwizji u 2 akredytowanych superwizorów oraz przedstawienie nagrania z sesji lub przedłożenie opisu procesu
 • Udział we własnym coachingu w wymiarze co najmniej 6 godzin zegarowych
 • Zobowiązanie do stałego korzystania z superwizji indywidualnej i grupowej w minimalnym wymiarze 15 godzin w ciągu kolejnych pięciu lat

Uwaga:

Wersja Systemu Akredytacji zawierająca wymienione wyżej wymagania akredytacyjne weszła w życie  16 czerwca 2016.  Do końca roku 2016 obowiązuje okres przejściowy, w którym można przystąpić do akredytacji zarówno w poprzednim jak i nowym trybie.  Datą graniczną przyjmowania aplikacji (złożenie formularza i wniesienie opłaty aplikacyjnej) według przepisów sprzed 16.06.2016 jest  31.12.2016.

Szczegółowych informacji informacji udziela biuro Izby biuro@ic.org.pl

Dokument podpisany i z parafowanymi wszystkimi stronami należy wysłać do IC w formie papierowej i elektronicznej.

Wysłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres akredytacja@ic.org.pl (zeskanowany cały dokument, wszystkie parafowane strony wraz z podpisem) uruchamia proces akredytacyjny, jednak bez formy papierowej proces akredytacji nie może zostać zakończony.

Opłaty

W cenie:

 • weryfikacja aplikacji,
 • wydanie certyfikatu,
 • zamieszczenie na stronie IC na liście akredytowanych
 • zamieszczenie sylwetki coacha w ‘Znajdź coacha’ wraz z linkiem do jego strony internetowej